In en om Assen

De verleden tijd van AssenAssen, ontstaan en opkomst

Lucas Oldenhuis Gratama publiceerde in 1882 zijn visie op het ontstaan en de ontwikkelingen van de stad Assen. Het verslag geeft een interessant beeld van een denkwijze uit de negentiende eeuw.

Lees verder

Zeven eeuwen Assen - en meer!

Een voordracht van dr H.J. Prakke op de bijzondere bijeenkomst van de Landdag 1959 van het Drents Genootschap op 6 juni 1959 in het Concerthuis te Assen t.g.v. de viering van ‘700 jaar Assen – 150 jaar stad’.

Lees verder

Lodewijk Napoleon en Assen

Uit de memoires van Lodewijk Napoleon blijkt dat Drenthe ook interessant was om de daar aanwezige turf en zwerfkeien. De turf zou in de brandstofbehoeften van het hele land kunnen voorzien, terwijl de zwerfkeien voor zeeweringen en bestrating konden worden gebruikt.
Lodewijk en de Landdrost van Drenthe, Mr. P. Hofstede, voerden een uitvoerige correspondentie over de ontwikkelingen van dit achtergebleven departement.

Lees verder

Het bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Assen

"...Wat de excursies betreft, te Assen heeft de koning slechts twee gebouwen bezichtigd, nl. de kerk en de bureaus van het departementaal bestuur. Beide moeten op hem maar een povere indruk hebben gemaakt, de kerk was klein (eerst in 1817 is het gebouw belangrijk vergroot) en de departementale bureaus namen slechts een gedeelte in beslag van het oude klooster, dat bovendien huisvesting verleende aan het hof van justitie en aan het gemeentebestuur. Indrukwekkender dan de gebouwen was het bos..."

Lees verder

De Asser Openbare Leeszaal viert haar koperen feest

De Openbare Leeszaal bestond in mei van het jaar 1931 twaalf en een half jaar. J. Marwits, voorzitter van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek schreef er in ditzelfde jaar een artikel over.

Lees verder

De geschiedenis van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen

Een ziekenhuis is een plek waar wij, soms tegen wil en dank, allemaal mee te maken krijgen. Een ieder heeft er zo zijn herinneringen aan. Op de volgende pagina’s wordt het verhaal van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen vanaf het ontstaat tot aan de eeuwwisseling weergegeven.

Naar overzicht

De geschiedenis van 'Port Natal' en 'Licht en Kracht' in Assen

In 1935 schreef de federatie van diaconieën in de Ned. Hervormde Kerk in het jubileum nummer van Diakonia het volgende: " Op het fraaie landgoed 'Port Natal' te Assen is de stichting 'Licht en Kracht' en het Sanatorium 'Port Natal' verrezen. Op den dag der opening 14 maart j.l. waren er reeds 65 patiënten". Lees hier de geschiedenis die plaats vond op het landgoed 'Port Natal'.

Naar overzicht

Waar winkelden de Assenaren in 1970?

Waar kochten de Assenaren in 1970 hun wasmachine, hun ijzerwaren, het speelgoed voor de kinderen? Waar deden zij hun boodschappen? Waar tankten zij hun benzine? Bekijk het aanbod in het adresboek voor Assen uit 1970

Naar overzicht

De aanleg van de Stationsweg in Assen

Kreeg Assen in 1780 door de aanleg van de Vaart de mogelijkheid haar gesloten bebouwing naar het Westen open te leggen, in 1870 vond door de aanleg van de spoorlijn en haar verbinding met de oude bebouwde kom van Assen ook de opening naar het Oósten plaats.

Lees verder

Huize Ebbenerve aan de Stationsstraat

Dat het goed wonen was aan de Stationsstraat in Assen, daar lijken alle huizen het tot op de dag van vandaag nog roerend over eens. Vlak voor de Stationsstraat tot een stadse straat versmalt, lijkt één huis wat meer afstand in acht te willen nemen. Een lang hek, een stijlvolle tuin, een strakke symmetrische wit gepleisterde gevel met hoge ramen. Twee verdiepingen hoger dan de buren, breder dan welk ander huis in de straat ook.

Lees verder

Bij het 140-jarig bestaan van Assen

Het provinciaal maandblad Drente stond in 1947 stil bij het 140-jarig bestaan van de stad Assen. Naast een terugblik kijkt de auteur tevens vooruit en wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen die hij voor Assen van belang acht.

Lees verder

De oude kerk van Assen

Wanneer men namelijk het plaatje nauwkeurig beziet, zal men daarop achter de kerk nog een gedeelte van het voormalig kloostergebouw ontwaren en wel een deel van de vroegere predikantswoning - thans de kloostergang in het Museum van Oudheden - en in het verschiet, haaks daarop staande, een gedeelte van den vleugel van het hotel van den Commissaris der Koningin, welk gebouw toen nog zonder bovenverdieping was.

Lees verder

De gebouwen van de voormalige abdij te Assen

Het was voor nonnen van deze orde dat, op het terrein waar thans te Assen de Brink gelegen is, tusschen de jaren 1254 en 1259 een klooster werd gesticht, Maria Kamp (Sancta Maria in Campis) geheeten, op een eenzame plaats in de heide, in de nabijheid van eenig natuurlijk grasland, bosch en veen, zoodat er gelegenheid was voor het doen weiden van schapen en vee en voor het verkrijgen van brandstof. Ruim 345 jaren bleef het klooster als zoodanig bestaan

Lees verder

Assen de geschiedenis van een stad en haar inwoners

Op de Drentse geschiedenis heeft Assen geen sterk stempel gedrukt. Tot diep in de negentiende eeuw was het niet meer dan een vlek dat zijn belang volledig ontleende aan de toevallige vestiging van het gewestelijke bestuur. Drenthe was een provincie van landbouw en turf en daarin speelde Assen niet mee.

Lees verder

Een lofzang op Assen

Assen is mooi. En Assen is een stad. Nog niet zo lang, maar dat doet er niet toe. Niet groot, maar dat doet er ook niet toe. Assen is een stad. Dat is belangrijk. Assen is onze hoofdstad. Dat is nog belangrijker. Daar heeft koning Lodewijk Napoleon voor gezorgd in 1809, om precies te zijn op 13 maart. Het zou overdreven zijn te beweren dat Assen een stad van grote allure en internationale betekenis is, maar dat doet er al evenmin toe. Wij Drenten zijn er best tevreden mee. Wij houden van Assen.

Lees verder

Het Asser Gymnasium 1855-1860;
Het leven in een jongensinternaat

"...Doch in Rolde beviel 't de jongelui het best. Was de maaltijd met soep en rijst genoten, dan ging men op stap om bij ,,de oude vrouw Rebbes" de thee te gebruiken. Werd er goed verteerd dan was zij onuitputtelijk in vrolijke invallen, kwinkslagen, zodat er hartelijk gelachen werd. Dan moest veelal wel naar de suiker in de thee gezocht worden, maar de lange pijpen - verboden door de week - zullen door de jongelui stellig meer gewaardeerd zijn, dan nu de sigaret..."

Lees verder

Geschiedenis van het volleybal in Assen
Periode 1945 - 1964

De volleybalsport is na de tweede wereldoorlog in Nederland geïntroduceerd. Met name als sport op de middelbare scholen werd het volleyballen populair. Dat was na de oorlog ook wel voor de hand liggend. Accommodaties waren beperkt aanwezig: hier en daar waren alleen gymnastieklokalen beschikbaar, meestal in verbinding met middelbare scholen. Het sporten beperkte zich tot voetballen, hockeyen en in de zomer zwemmen en tennissen. Volleybal werd in gymnastieklokalen gespeeld en werd daardoor een welkome aanwinst, zeker in de winterperiode.

Naar overzicht

De Vul- of Vullensloot in Assen
Een Asser willekeur over de afwatering uit 1668

In de legger van 1871 wordt nog het Rheebrugje vermeld, waarmee de waterlossing voordien de Rolderstraat kruiste. Heel opmerkelijk wordt in de opeenvolgende leggers een geheel andere waterlossing Vulsloot genoemd: de waterlossing beginnende aan de Witterstraat en lopende langs de Kerkhofslaan, door de Hertenkamp naar de Beilerstraat, om langs Boschlust met de Nijlandsloop samen te vloeien.

Lees verder

Geschiedenis van Lombok en het Aardscheveld

Via een studie van Drs W. Meent van der Sluis maakt u en reis langs de bakken en keten van de bewoners van Lombok en het Aardscheveld. Neem een kijkje in het leven van de toenmalige bewonersen lees wat het bezighield. Maak kennis met Aoltie Sundag, Karst de slangenbezweerder, Job Kemfert en anderen.

Naar overzicht

Een wandeling door Assen in het begin van de 20e eeuw

Tussen 1905 en 1909 verscheen de Gids voor Assen en omstreken. Maak met deze gids in de hand een wandeling door het Assen uit het begin van de twintigste eeuw.

Lees verder

De straten van toen. Ik weet nog hoe het was!

De algehele vernieuwingsdrang heeft bewerktstelligd dat vele straten in Assen van de kaart zijn verdwenen of onherkenbaar zijn geworden voor 'oud-Assenaren'.
Op deze pagina een terugblik naar de straten van toen.

Naar overzicht

De straten over het spoor

Oud – Assenaren zeggen nog vaak ‘over het spoor’, daarmee doelend op het Rode, het Blauwe en het Witte Dorp, de drie dorpen die vanaf 1916 ten oosten van de spoorlijn verrezen.Voor wie er niet is geboren of opgegroeid heeft ‘over het spoor’ een zekere bijklank.
Maar het waren plekken waar je elkaar kende en de saamhorigheid groot was. Lees de verhalen van over het spoor

Naar overzicht

Peelo, een tipje van de sluier

De restanten van een gehucht. Slechts twee boerderijen, maar wel twee bouwwerken met karakter. En met geschiedenis, want jaartallen in oude onderdelen verwijzen naar 1629. Het blijkt niet meer dan een tipje van de sluier van de gescheidenis van Peelo.

Naar overzicht

De Dichtershof in de jaren vijftig en zestig

Hoe was het om in de jaren vijftig in de Dichtershof te wonen? Het eerste dat mevrouw Stel te binnen schiet, is het lavet. Een destijds hypermodern snufje. Het was een kleine ronde badkuip waar je met een grote 'klutser' een wasmachine van kon maken met daarnaast een ingebouwde centrifuge: 'Toen waren het woningen met alles d'r-op en d'r-aan. In Assen had je alleen in de Dichtershof woningen met vijf slaapkamers.'

Naar overzicht

Het klooster van Assen

Het gebouw van het Drents Archief, de achterburen van Het Drentse Landschap, ligt aan de Brink in Assen. Hier bevinden zich nog belangrijke, uit de middeleeuwen daterende, gedeelten van de kloostermuren van het klooster Maria in Campis. Het is zonder twijfel het oudste overgebleven stukje Assen, dat niet voor niets deel uitmaakt van het zogenaamde Asser Erfgoedkwartier.

Lees verder

Plassen op de Brink in Assen

Boerinnen en daglonersvrouwen, komend van buiten, die inkopen hadden gedaan, zetten dan hun eier- en andere manden naast zich op de grond. Breeduit hurkten ze vervolgens neer, hun machtig rokkenwerk wijd om zich heen uitwaaierend. En dan klaterde een kleine beek onder de rokken vandaan, die onder stoere eiken en beuken het gras vruchtbaar maakte.

Lees verder

Stromend water in Assen

Met de komst van de waterleiding en dankzij de aanwezigheid van een rioleringssysteem ontstond de mogelijkheid om een wc met waterspoeling te gebruiken. Dat was een essentiële verbetering van de sanitaire voorzieningen. Maar de ontwikkelingen gingen langzaam. Rond 1920 waren er in Assen nog problemen met mestvaalten in de bebouwde kom.

Lees verder

De geschiedenis van het Asser garnizoen

Op 21 oktober 1841 arriveerde het eerste detachement militairen in Assen om zich aldaar te vestigen. Vanaf die tijd heeft de Asser burgerij veel met haar garnizoen van doen gehad. Lees op de volgende pagina's meer over de bijdrage van de militairen aan de groei en bloei van de stad.

Naar overzicht

Spraakmakende branden in en om Assen

Brand staat borg voor heftige emoties – angst, woede, wanhoop, onmacht – en wordt bestreden door een team van onverschrokken, goed getrainde professionals en vrijwilligers.
Ook in Assen en de directe omgeving staan deze mensen paraat om erger te voorkomen en te redden wat er te redden valt. Op deze pagina een overzicht van spraakmakende branden en de bestrijding hiervan in Assen.

Lees verder

Het Rijksarchiefgebouw in Assen

Op 23 augustus 2001 was het precies 100 jaar geleden dat het karakteristieke gebouw van het Drents Archief aan de Brink in Assen in gebruik werd genomen. De geschiedenis van de honderdjarige begint in 1895, als het Rijk het terrein van de oude hervormde pastorie aankoopt. Deze maakte deel uit van een groter gebouwencomplex, het oorspronkelijke Cisterciënzer nonnenklooster Maria in Campis. De oude kloostergang die in de pastorie intact was gebleven, werd in het ontwerp van het nieuwe archiefgebouw opgenomen.

Lees verder

Het beeld van Bartje

Kunst maakt emoties los en ook een voorstelling van een onschuldig kind in korte broek en met een eigenwijs kuifje kan blijkbaar het slechte in de mens bovenhalen. Bartjes ontvoering in november van datzelfde jaar is de inleiding geweest tot een lange reeks van onplezierige gebeurtenissen, die de gemeente meer kopzorgen heeft gekost dan Bartje ooit zijn moeder.

Lees verder

Huize Nijenrode in Assen

Een kleine dertig jaar terug stond er in Assen een kasteeltje. Tenminste .... zo werd het opvallende huis op de hoek van het Stationsplein genoemd. Het had inderdaad wel iets weg van een kasteel, door de toren, de rijzige bouw, en de archaïserende elementen. Mieke Kraijer beschrijft het huis en de geschiedenis ervan. .

Lees verder

De geschiedenis van het Asserbos

Het gebied van het tegenwoordige Asserbos en omgeving maakte in de Middeleeuwen deel uit van de marke van Witten. Het hier vanouds aanwezige bos was gemeenschappelijk eigendom van de markegenoten. Ergens in dit gebied verrezen, misschien al vóór 1150, ten minste twee "erven" ofwel boerderijen. Toch zal deze streek nog voor een groot deel met bos bedekt zijn geweest, toen in of kort na 1260 juist ten oosten van de Weiersloop op het grondgebied van één van de twee erven het klooster Mariënkamp werd gebouwd.

Lees verder

De jaarlijkse houtverkoop in het Asserbos

Kinderen wisten niet beter dan dat in het huisje op de hoek van de Witterstraat en de Rode Heklaan, de boswachter woonde. En mijn vader, officieel hoofd van de Dienst Bossen en Plantsoenen, was voor het oog ook de boswachter. De eerste jaren aan de Witterstraat waren voor mij als kind razend interessant. Jan Eefting vertelt over zijn vader Willem Eefting (Assen 1909-1983) en de jaarlijkse houtverkoop in het Asserbos.

Lees verder

De stedebouwkundige ontwikkeling van Assen Oud-Zuid

Wie bij monumenten alleen denkt aan middeleeuwse kerken, barokpaleizen en grachtenpanden uit de Gouden Eeuw, is in Assen tamelijk snel uitgekeken. Wie echter ook kan genieten van andere bouwwerken die met veel liefde en zorg door onze voorouders tot stand zijn gebracht, komt in Assen royaal aan zijn trekken. In dat opzicht heeft de wijk Assen Oud-Zuid - zo zal op deze pagina blijken - verrassend veel te bieden

Lees verder

Bouwstijlen Assen Oud-Zuid

De rijke variëteit aan bouwstijlen en stijlvarianten geeft het totale gebied het karakter van een aantrekkelijke, gedeeltelijk villaachtige woonwijk. Een inventarisatie van de jongere bouwkunst en stedebouw, oftewel het Monumenten Inventarisatie Project, uitgevoerd door de Provincie Drenthe heeft dat onderkend en daarom Assen Oud-Zuid aangewezen tot een gebied van bijzondere waarde.

Lees verder

Assen - stad der paleizen -

Van de provinciale hoofdsteden in Nederland mag Assen, 'het kloppend hart van Drenthe', zich er op beroemen in de loop van de tijd de meeste toegevoegde benamingen te hebben gehad. Soms moest deze bijnaam aangeven hoe klein de hoofdplaats van de provincie wel was en dat Assen eigenlijk het aanzien van een dorp had.

Lees verder

De Paleizen van Assen

Van de provinciale hoofdsteden in Nederland mag Assen, 'het kloppend hart van Drenthe', zich er op beroemen in de loop van de tijd de meeste toegevoegde benamingen te hebben gehad. Soms moest deze bijnaam aangeven hoe klein de hoofdplaats van de provincie wel was en dat Assen eigenlijk het aanzien van een dorp had.

Lees verder

Het Zusterhuis aan de Kolk

Halverwege 1938 namen de zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort het 'Zusterhuis ' aan De Kolk in gebruik. Een klokketorentje met een kruis op het gebouw herinnert nog aan deze bestemming. Bertus Boivin sprak met de nu 87-jarige zuster Rimberta over haar verblijf in Assen.

Lees verder

De TT van Assen

De TT van Assen in videomateriaal, tekst en foto's. Met onder andere: de wilde nachten van Assen tijdens de periode 1967 tot en met 1972. Het verhaal van Jaap Timmer over de geschiedenis van de TT en garagebedrijf Wander.
Uniek beeldmateriaal van de TT van 1925 tot en met 1971. De eerste jaren van de TT van Assen; een artikel waarin de jaren 1925 tot en met 1936 worden belicht.

Naar overzicht
De geschiedenis van het landgoed Vredeveld

Een op historische feiten gebaseerde beschrijving aan de hand van een studie van Sander Schimmel van de geschiedenis van het landgoed Vredeveld tijdens. de periode 1600 -1842; de periode Augustinus van Valkenstijn; de periode Jean Marie Krans en de zwanenzang van dit unieke landgoed tijdens de periode 1947 - 1966.
Verder een krantenartikel uit 1930 over het landgoed Vredeveld en een beschrijving van een onderzoek naar de ondergrondse gangen van Vredeveld.

Naar overzicht

De schans van Bommen Berend in Amelte

W.L. Schiffer schreef in 1883 een artikel over bommen Berend en de legerplaats die hij oprichtte in Amelte. Maar is het Poepenhemeltje inderdaad het Schansje van Van Galen uit 1672?

Naar overzicht

Het jeugdverkeerspark in de Gouverneurstuin

Op 12 juli 1957 kreeg Assen haar Jeugdverkeerspark. Op de wegen in het park leerde de jeugd in trapautotjes hoe je je in het verkeer diende te gedragen. Degenen die de verkeersregels aan hun laars lapten, werden vanuit een uitkijktorentje midden in het park door een heuse politieagent tot de orde geroepen. Hardleerse verkeerszondaars liepen de kans door een politieautootje met hulpmotor van de weg te worden gehaald. Het Jeugdverkeerspark was van meet af aan een doorslaand succes..

Lees verder

Avonturen in de oude watertoren van Assen

Behalve kerktorens vormen watertorens vrijwel altijd een markant herkennings punt in een stad. In Assen bepaalde lange tijd de watertoren nog meer de skyline van de stad dan welk ander gebouw ook. De oude watertoren was nauwelijks te missen op zijn strategische plek langs de spoorlijn en de Rolderstraat. En door zijn hoogte en zijn kleine dakkapelletjes sprak hij tot de verbeelding. Daarvan getuigt het volgende verhaal van Jaap Hilbrandie

Lees verder

Geschiedenis van de nijverheden en ondernemers in Assen

De nijverheden die Assen kende, vonden hun beslag in tientallen kleinere bedrijfjes. Slechts een enkel bedrijf stak qua omvang duidelijk boven de andere industrieën uit.
Lees hier over de geschiedenis van de Wilco conservenfabriek, de exportslachterij Coveco, de sigarenfabriek van de gebroeders Laferte, de vestiging van supermarkt de Boer en overige nijverheden en ondernemers die Assen gekend heeft.

Naar overzicht

RTV-Assen, 20 jaar!

RTV-Assen bestaat ruim 20 jaren. Reden om eens stil te staan bij deze David onder de omroepen. Aaldrik de Vries vertelt op deze pagina hoe de omroep ontstond en hoe Radio Assen naar de toekomst kijkt

Lees verder

De geschiedenis van het galgenveld in Assen

"...Ook het galgenveld werd aangepakt door het plaatsen van een 'scheveltuin', een schuine omheining ter hoogte van zes voet. Rondom kwam een sloot te liggen ter breedte van tien voet en er kwam een ordentlijk hek waar men met paard en wagen door kon rijden. Het bosopslag op het terrein werd gerooid en rondom plantte men lindebomen. Jan Sijmens en Pieter Haak moesten de hekken en dammen naar hun land er voor verzetten..."

Lees verder

Opgravingen op het galgenveld in Assen

Op de hoek van de Groningerstraat en de Kloekhorststraat in Assen staat sinds kort een vijf verdieping tellend appartementencomplex dat de naam “De Hoge Horst” draagt. Het gebouw is dominant aanwezig en heeft een enigszins Duitse uitstraling. Dat laatste wordt wellicht opgeroepen door de deels gepleisterde gevel en het grote aantal hoge en smalle vensters. Niets duidt erop dat dit de plek is die op de in 1809 door P.A.C. Buwama Aardenburg vervaardigde plattegrond van de stad Assen aangegeven staat als ‘Geregtsplaats’

Lees verder

De brand in café Jan Dekker

Zaterdag 1 juli 1972. Het moet even na drie uur 's nachts zijn geweest, dat Assen werd opgeschikt door een felle brand. In café Jan Dekker aan de Gedempte Singel hadden vuur en rook vrij spel. Ober Roel Middelbos, die op de bovenverdieping sliep, bracht zich zelf in veiligheid. Gadegeslagen door een totaal ontredderde Jan Dekker en zijn familie deed de brandweer zijn werk.

Lees verder

Rask, de eerste Asser koffiebar

Als in zoveel andere steden hadden ook de Asser jongeren nog geen eigen plek. In een terugblik op het Assen van de jaren zestig haalt Frans Geers (Assen, 1948) herinneringen op aan de eerste koffiebar Rask die tussen najaar 1965 en het vroege voorjaar van 1969 aan de Torenlaan gestaan heeft.

Lees verder

De geschiedenis van het Drents Museum

Het Drents Museum is nu, ruim 150 jaar na de oprichting, een van de grootste culturele bezienswaardigheden in Noord-Nederland. Om in de toekomst een culturele attractie van formaat te blijven, staat een forse uitbreiding en modernisering van het gebouwencomplex op het programma. Een verslag uit 1994 vormde de opmaat tot deze renovatie.

Lees verder

Landgoed Overcingel te Assen en zijn bewoners

Midden in het centrum van Assen staat aan de Oostersingel het huis Overcingel. Het huis is gebouwd in 1777 - 1778. Het draagt deze naam omdat het aan de overzijde ligt van de singel die vroeger het oude centrum van Assen met het klooster omsloot. Het huis is gebouwd in opdracht van Johannes van Lier.

Lees verder

De Noorderbegraafplaats in Assen

Ongetwijfeld heeft u zich wel eens afgevraagd hoe dicht u bij Lodewijk Napoleon kunt komen. U weet wel, onze Franse koning die regeerde van 1806 tot 1810. De man die Drenthe één keer bezocht, in 1809, en Assen toen gelijk stadsrechten gaf. Hij ligt iets buiten Parijs begraven maar op de Noorderbegraafplaats in Assen bent u toch heel dicht bij hem.

Lees verder

Het graf van Darwins ambassadeur

Of hij ingestemd zou hebben met het eerbetoon zullen we nooit weten, maar het Darwinjaar (2009) leek ons een goede aanleiding om het sterk onderkomen graf van atheïst Hermannus Hartogh Heijs van Zouteveen in oude staat te herstellen. Deze darwinist van het eerste uur werd in 1891 op de Noorderbegraafplaats in Assen begraven, op een afstand van nog geen tien minuten lopen van villa Oakland.

Lees verder

Kloosterstraat in Assen; de sfeer van weleer

De burelen van Stichting Het Drentse Landschap zijn sinds 1981 te vinden in de Kloosterstraat te Assen. De straat maakt deel uit van het gebied dat 'de bakermat' van Assen genoemd kan worden. Tegenwoordig ademt het straatje met haar monumentale gebouwen vooral 'historie' uit. In 2008 werden twee gebouwen uit het complex. Kloosterstraat 7 en 9, door de Provincie Drenthe aangewezen als beschermd provinciaal monument.

Lees verder

De geschiedenis van de Vaart in Assen

Het laatste stuk van de Drentse Hoofdvaart zal hooguit vijfhonderd meter lang zijn. Toch is die halve kilometer tussen de Witterbrug en De Kolk in meer dan één opzicht bepalend geweest voor het beeld en de geschiedenis van de Drentse hoofdstad.Wie zich de geschiedenis van de Vaart in Assen voor het gemak even voorstelt als een boom die volgeladen is met historische zeer interessante vruchten, moet deze pagina maar zien als het resultaat van een keer heel eventjes schudden ….

Lees verder

Assen zonder paleizen

Een behoorlijk aantal mensen in Assen woonde rond de eeuwwisseling nog in hutten en barakken. Op het Aardscheveld was het bekende gebied Lombok waar plaggenhutten stonden. Houten keten stonden ook in de buurt van het Lodewijk Napoleonplein en op de plek waar nu de Adventskerk staat op het terrein van Licht en Kracht.

Lees verder


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl