In en om Assen

De Openbare Leeszaal viert koperen feest


Bronvermelding:
"Drenthe". Provinciaal Drentsch Periodiek voor Praehistorie - Historie - Folklore - Heemschut - Opbouw - Toerisme. Nummer 11, April 1931. Een artikel van J. Marwitz, Voorzitter Openbare Leeszaal en Bibliotheek


"...Een zaal waar de bezoekers kranten, tijdschriften en studieboeken kunnen raadplegen..."


Bij het twaalf en een half jarige jubileum

Zoo zal dan in de Meimaand van 1931 onze Leeszaal haar koperen feest vieren, en zal op bescheiden wijze haar twaalf en een half jarig bestaan worden herdacht. En al is een periode van twaalf en een half jaar in 't bestaan van een inrichting als de betrokkene niet van de relatief groote beteekenis, die zij heeft in een menschenleven, — toch is het de moeite waard, even stil te staan en om te zien bij dezen mijlpaal, — toch is er alle aanleiding, om ons op 16 Mei 1931 een oogenblik met de jubileerende Leeszaal bezig te houden. En wanneer we dan nagaan, wat de Leeszaal in de betrekkelijk korte jaren van haar bestaan voor onze stad geworden is, dan constateeren we met genoegen en voldoening, dat zij zich een belangrijke plaats heeft veroverd in onze kleine samenleving.


Duizenden konden putten uit de schatten voor verstand en gemoed

Duizenden en duizenden bezoekers heeft zij binnen haar muren ontvangen, en allen schonk zij gedurende korteren of langeren tijd het genot van ongestoorde lectuur in een gezellige omgeving. Duizenden en duizenden boeken liet zij circuleeren onder de vele honderden harer leden, die op deze wijze naar hartelust konden putten uit de schatten voor verstand en gemoed, die zij in haar bibliotheek bezit. Neen, het is niet te veel gezegd, wanneer wij beweren, dat de gemeenschap rijke vruchten heeft geplukt van den boom, dien zij zelve plantte. Want inderdaad zijn er in onze stad weinige inrichtingen, die zoo zeer worden gedragen door de algemeene sympathie als juist de Leeszaal, — en reeds bij de herdenking van haar 10-jarig bestaan werd opgemerkt, dat zij een schitterend voorbeeld is van wat eendrachtige samenwerking vermag.

Een ,,monument van eensgezindheid, van verdraagzaamheid en maatschappelijke solidariteit" werd de Leeszaal genoemd, — en volkomen terecht. Heeft de Leeszaal in het aanstonds afgesloten tijdperk van twaalf en een half jaar beantwoord aan de verwachtingen, die bij de oprichting te haren opzichte werden gekoesterd, — heeft zij in vele opzichten die verwachtingen verre overtroffen, — dan is dit voor een niet gering deel te danken aan haar, die mèt de Leeszaal jubileert, — aan onze bibliothecaresse, Mejuffrouw A. J. Scholte.


"...Het gebouw aan de Brink waar sedert 1926 de Openbare Leeszaal is gevestigd..."


De Leeszaal mag rekenen op de geldelijke hulp van overheidswege

Ook zij heeft door haar werk in en voor de Leeszaal en door haar gewaardeerden arbeid op velerlei maatschappelijk gebied haar plaats in Assen gevonden. Geen wonder dan, dat bij; dit herdenkingsfeest onze gedachten naar haar uitgaan en dat wij uiting geven aan den wensch, dat zij nog vele jaren de directie moge voeren over een steeds groeiend bedrijf. — Want volgroeid is onze Leeszaal nog allerminst, — daarvoor is zij te jong. Zij heeft haar levensvatbaarheid afdoende bewezen, — zij is kerngezond en voor haar leeftijd flink uit de kluiten gewassen, — maar ten einde is de groeiperiode nog lang niet. Het einddoel is nog geenszins bereikt; er is nog aller¬lei mogelijkheid tot uitbreiding van het arbeidsveld en tot doeltreffender exploitatie. In dit verband zal het herdenkingsjaar 1931 van de allergrootste beteekenis kunnen worden.

In dit jaar toch zal over het voortbestaan van de Leeszaal beslist worden, daar dit geheel en al afhangt van de beschikking die Provincie en Gemeente zullen nemen, inzake het door den Minister geëischte meerdere subsidie. Wij willen op deze plaats nogmaals het vertrouwen uitspreken, dat bedoelde beslissing ten gunste van de Leeszaal zal uitvallen. Wij kunnen ons Assen niet meer voorstellen zonder deze nuttige instelling, die de cultureele belangen van stad en provincie op zoo ondubbelzinnige wijze bevordert. Herhaaldelijk is, ook dezerzijds, de groote beteekenis van de Leeszaal voor de volksontwikkeling uiteengezet. We wijzen er hier nogmaals op, dat zij niet slechts door lectuurvoorziening, doch ook door haar naslagbibliotheek, door de leiding, die van haar uitgaat, door de controle, die zij uitoefent op de lectuur voor de jeugd, zegenrijken arbeid verricht.


"...Een herinnering aan de Leeszaal in de Alteveerstraat..."


Bloeie onze Leeszaal!

En waar dit meer dan eens, ook van den kant van de plaatselijke en gewestelijke Besturen, openlijk is erkend, daar zal het financieele offer, dat, min of meer ,,op hoog bevel" van onze Bestuurscolleges wordt gevraagd, zonder twijfel blijmoedig worden gebracht. De Leeszaal zal dan nog veel meer kunnen doen, dan zij tot dusver reeds deed, — vooral wanneer zij, naast de geldelijke hulp van overheidswege, mag blijven rekenen op den moreelen steun van de zeer velen onder haar vrienden, die geheel belangeloos hun tijd en werkkracht stellen in dienst van haar beschavingswerk. Zoo zien wij dus dankbaar terug en hoopvol vooruit!

Moge dan de Openbare Leeszaal van Assen ,,voortgaen en dimmen", — moge zij steeds hechtere banden vlechten tusschen ons en het boek, — moge zij uitgroeien tot een inrichting, waarop wij, Assenaren, met recht trotsch kunnen zijn. Bloeie onze Leeszaal!


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl