In en om Assen

De Haar, woest en ledig; rust en ruimte


Foto © Henk Bakker


Een afschuwelijke vondst en een warm menselijk hart.

Dhr. Henk Bakker mailde mij op 26 februari 2012 het volgende:

“…Zaterdag de 11e febr. troffen wij op militair terrein “de Haar” ter hoogte van de opgang naar de buizen op het zandpad 5 dode hondjes aan. Aan sporen in het zand zie je hoe hun lichaampjes zochten naar warmte. De vrieskou deed ze denk ik al gauw sterven door onderkoeling. Akelig. Zielig.

Op het moment waarop we ze aantroffen waren hun lichamen stijf bevroren en toch denken we dat enkele uren van tevoren de baring moet hebben plaats gehad. Soms gebeurt het dat een hond spontaan en gemakkelijk baart, misschien had ze ook geen andere keus. Uitgelaten door baasjes die misschien niet voldoende gekeken hebben hoe is mijn zwangere hond er aan toe. Misschien zijn ze alleen denkend aan zichzelf onachtzaam hun weg gegaan terwijl de hond het moeilijk had. Tja, zeg het maar eens. Het dumpen geloven wij niet in temeer om het feit, dat ze dan wel ergens stiekem en in een zak ergens neergegooid zouden zijn.

Nou ja, omdat ik geen materiaal bij me had ze netjes te begraven, togen wij ‘s anderendaags met bijl en schep rond negenen naar de plek. Ze lagen er nog. Na ze omwikkeld te hebben met een kussensloop legde ik ze in een meegenomen kistje. Verderop in een mooi bosje hakte ik door 25 cm bevroren grond en groef verder met de schep een gat groot genoeg voor het kistje. Dekte toe met aarde en sprak een troostend woord.

Hoewel het een schitterend terrein is om te wandelen tref je niet altijd moois aan. Cést la Vie.

Henk Bakker….”


Bestemmingsplan De Haar-Oost d.d. 12 januari 2000


Natuur en Landschap

Het overgrote deel van het gebied is landbouwgebied, waarvan een kwart als akkerland en het overige als grasland wordt gebruikt. De akkerlanden liggen voornamelijk op de hogere gronden in het westelijk en zuidelijk deel van het plangebied. Het plangebied wordt gerekend tot het esdorpenlandschap en ligt op de overgang naar het veenkoloniale landschap. Het westen van het plangebied is een vlak gelegen overwegend halfopen agrarisch gebied. Het oostelijk deel is het lager gelegen beekdal van het Witterdiep.
De zuidwestpunt van het gebied behoort tot het veenkoloniale landschap. In het zuiden (onder andere langs de huidige Boermarkeweg) bevinden zich waardevolle wegbeplantingen. In het midden van het plangebied is een aantal waardevolle houtwallen te vinden. Het Witterdiep maakt deel uit van het stroomgebied van de Drentse Aa.

Het is een zijtak van het Drentse Aa-stelsel en voedt, via duikerconstructies onder de rijksweg A28‚ het Drentse Aa-systeem. Het beekdal wordt met name in het zuidelijk deel gekenmerkt door cultuur- historisch waardevolle verkavelingspatronen‚ al of niet met begeleidende beplantingen. Naar het noorden toe neemt de cultuurhistorische betekenis geleidelijk af. Vanaf de Middeleeuwen is sprake geweest van een ingenieus bevloeiingssysteem vanuit de beek naar de omliggende graslanden. Dit systeem is nu nog steeds goed herkenbaar en wordt als waardevol aangemerkt.
De overgangen tussen de verschillende landschapsonderdelen en de bodemkundig gezien ongestoorde terreinen met veel bodem- en grondwatertypen zijn geologisch en landschappelijk waardevol. In het zuiden van het plangebied komen plaatselijk archeologische waarden voor.

De bodemkundige en landschappelijke variatie is herkenbaar in de natuurwaarden. De bijzondere waarden spitsen zich toe op de graslanden en het beekdal. De graslanden ontlenen hun belangrijkste waarden aan de naar Nederlandse maatstaven unieke aanwezigheid van verschillende kwelvormen (uittredend grondwater). Dit vertaalt zich in waardevolle (sloot)vegetaties en waardevol weidevogelgebieden.
Vanwege het toegenomen intensieve agrarische grondgebruik en de toegenomen gebruik intensiteit van de rijksweg A28 en het ‘Circuit van Drenthe‘ zijn de natuurwaarden van de graslanden en de beek het afgelopen decennium sterk achteruit gegaan. In groter verband gezien worden vanuit de natuurgebieden belangrijke faunistische (dierkundige) relaties onderhouden met de wijdere omgeving en daarnaast tussen de verschillende lokale natuurgebieden onderling. Behalve de huidige waarden zijn er ook gebieden die potentieel van waarde zijn: dit is het gradiëntrijke gebied in het zuidelijk deel van het plangebied. Hier bevinden zich goede kansen voor verdere natuurontwikkeling.


Plattegrond de Haar (met dank aan Kai)


Het Witterdiep, een beek die in de loop der tijd sterk tot agrarische watergang is gedegenereerd, zal in het kader van de realisatie van het oefenterrein ‘De Haar‘ op een meer natuurlijke wijze worden getraceerd en geprofileerd. In de nieuwe situatie zal het Witterdiep worden geflankeerd door natuurlijke beekbegeleidende vegetaties (nat loofbos en schraal grasland). De oost-westlopende watergang binnen het oefenterrein wordt voor amfibische oefendoeleinden gebruikt en staat niet in verbinding met het Witterdiep. De samenstelling en het beheer van opgaande boscomplexen aan de buitenranden van het oefenterrein zullen zoveel mogelijk gebaseerd worden op de lokale abiotische en biotische omstandigheden.
Hierdoor kunnen nieuwe boscomplexen een daadwerkelijke buffer- dan wel schakelfunctie in de lokale en regionale ecologische netwerken vormen. De toekomstige ecologische verbindingen tussen het gebied ‘De Haar‘ enerzijds en Hijkerveld‚ Groote Zand en Witte Zand anderzijds zullen als droge bosgebieden gecombineerd met schrale struweelvegetaties kunnen worden gerealiseerd. Aanwezige bodem- en grondwatergradiënten zullen daarbij worden benut.


Verkeer

De noordelijke en oostelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de rijksweg A28. Binnen het plangebied ligt een aantal verharde en onverharde plattelandswegen. De noordwestelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de weg Assen-Laaghalerveen. De weg betreft in het noorden de Bedeldijk‚ die naar het zuiden toe overgaat in achtereenvolgens de (zogenoemde) ‘Ambulanceweg’ en de Laaghalerveen. De weg vormt de tevens de hoofdontsluíting van het gebied en is vanuit Assen bereikbaar via de Haarweg. Vanuit het zuiden takken wegen vanuit Smilde en Laaghalen/Hooghalen op deze weg aan. Op topdagen wordt ook gebruik gemaakt van het viaduct over de A28, genaamd ‘Oude Tol‘. Circa 25% van het autoverkeer uit zuidelijke richting wordt dan via de afrit Beilen en de weg Graswijk over dit viaduct richting het circuit geleid.

De weg Assen-Laaghalerveen vormt de hoofdontsluitingsweg in het plangebied. Deze weg krijgt in het plangebied een gewijzigd beloop en wordt over de gehele lengte voorzien van een vrij liggend fietspad. Het tracé van de weg wordt van de noordoostkant van het verkeerspark naar de zuidwestkant van het verkeerspark verlegd. Het gedeelte van de weg dat aan de noordoostkant van het Verkeerspark blijft liggen, zal uitsluitend dienst doen als toegangsweg naar het oefenterrein en als ontsluiting van het Verkeerspark. Ter plaatse van de nieuwe entree van het Circuit van Drenthe wordt de weg Assen-Laaghalerveen richting circuit verschoven om ruimte te maken voor het militair oefenterrein ‘De Haar‘. Het verharde wegenstelsel op het militair oefenterrein

De Haar is niet openbaar toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Deze wegen worden door middel van een slagboom afgekoppeld van het omliggende wegennet. Tussen zonsopkomst en zonsondergang zijn de wegen en paden op het oefenterrein opengesteld voor recreatief gebruik door ?etsers, wandelaars en ruiters. Bij avond en nacht is betreden van het oefenterrein niet toegestaan. Enkele dagen per jaar zullen de helikopterlandingsplaatsen van het oefenterrein kunnen dienen als parkeerlocaties voor het Circuit van Drenthe. Deze locaties zijn te bereiken via een ringvormig stelsel van verharde wegen op het oefenterrein. De circuitbezoekers worden vanuit de verschillende windrichtingen zo snel mogelijk naar dit ringvormige wegenstelsel geleid.

De nieuwe parkeerlocaties zijn op basis van het vigerende ‘TT-verkeers- circulatiesysteem‘ goed bereikbaar en zullen dat tevens zijn wanneer beslist zou worden om het gebied een meer rechtstreekse aansluiting te geven op de A28. De haalbaarheid van een dergelijke extra aansluiting is op dit moment in studie bij de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat, in combinatie met de ontsluitingsstructuur van Assen-Zuid. Het viaduct ‘Oude Tol‘ zal alleen bij grote motorsportevenementen op het Circuit van Drenthe gebruikt worden als ontsluiting van de tijdelijke parkeerterreinen op het oefenterrein.


Foto Sietse Kooistra


Militair oefenterrein

Het militair oefenterrein zal worden ingericht als oefenaccommodatie voor de Luchtmobiele Brigade die gelegerd is in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Voorts zal het terrein, eventueel gelijktijdig, door andere oefeneenheden gebruikt kunnen worden. In principe is de toegang voor het publiek (wandelaars, fietsers en ruiters) tussen zonsopkomst en -ondergang openbaar. Het ministerie van Defensie maakt hierbij het voorbehoud dat tijdens specifieke oefeningen het totale terrein, dan wel delen hiervan, kunnen worden afgezet. De belangrijkste externe ontsluiting van het militair‘ oefenterrein ligt aan de noordpunt van het terrein. In verband met militair-operationele bruikbaarheid van het terrein zijn er geen doorgaande openbare wegen binnen de begrenzingen van het terrein geprojecteerd. Alle externe toegangswegen zullen met een beweegbare slagboom voor autoverkeer worden afgesloten.

Tijdens een beperkt aantal grote motorsportevenementen zullen de helikopter-landingsplaatsen van het oefenterrein als parkeerlocaties voor het ‘Circuit van Drenthe‘ kunnen functioneren en zullen de verharde wegen op het oefenterrein als parkeerontsluitingen dienst kunnen doen. Met betrekking tot recreatief medegebruik van het oefenterrein geldt dat dit extensieve en geluidarme vormen van recreatie dienen te zijn. Het ministerie van Defensie zal, voordat wordt begonnen met de aanleg van het oefenterrein, overleg plegen met (dan wel een melding doen aan) het Rijksinstituut voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) zodat de vijf archeologische meldingsgebieden en het archeologisch attentiegebied door het R.O.B. nader onderzocht kunnen worden. Gestreefd wordt de archeologische waarden in het plangebied zoveel mogelijk te behouden.

Overige

Naast landbouwkundig gebruik wordt het gebied recreatief medegebruikt. De bestaande wegen en paden worden gebruikt door fietsers en wandelaars. Naast het Witterdiep loopt door het gebied een groot aantal kleinere waterlopen en sloten. In het zuidwestelijk deel van het plangebied bevinden zich 2 woningen. In het noordelijk deel van het plangebied, tussen het verkeerspark en het Circuit van Drenthe bevindt zich een woning. Deze woningen zullen in het kader van de aanleg van het militair oefenterrein en de vervangende weg Assen- Laaghalerveen worden geworven en geamoveerd. In het zuiden liggen vijf archeologische meldingsgebieden en één archeologisch attentiegebied (overwegend vuursteenvindplaatsen en op één locatie een aardewerkvindplaats). Parallel aan de A28 is in het noordoosten van het plangebied een NAM gas(transport)leiding gesitueerd. Evenwijdig aan de A28 loopt, op enige afstand van de rijksweg, (bovengrondse) hoogspanningsleidingen: de oostelijke van deze 2 is een l l0 KV leiding van de EDON, de westelijke is de 220 KV leiding van de SEP.


Start aanleg "De Haar"

Een Artikel van ing. W.H. Folkerts

Ten zuiden van Assen wordt op dit moment door de directie Noord-Oost Nederland gewerkt aan de realisatie van het oefenterrein "De Haar" ter grootte van 450 hectare. In het voorjaar van 1997 is met enig feestgedruis de start gemarkeerd van de aanleg, daarna is het enige tijd stil geweest. Met name procedurele perikelen -want waar in Nederland wordt nog gebouwd zonder dat eerst de rechter minimaal één keer een uitspraak heeft moeten doen- hebben tot vertraging geleid. Het beoogde jaar van oplevering van het gehele terrein is dan ook verschoven en is nu voorzien in het jaar 2004. Het terrein heeft een lange voorgeschiedenis. In vorige artikelen is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Een korte opsomming van feiten is als geheugensteuntje echter wel op zijn plaats. De aanleg van het terrein is voor het eerst voorzien in het Structuurschema Militaire Terreinen begin jaren tachtig.

De grondaankoop, het terrein wordt nieuw aangelegd op landbouwgrond, is in de tweede helft van de jaren tachtig gestart. Op een paar honderd vierkante meter na is de gehele 450 hectare nu in bezit van Defensie. Omdat de aanleg voor de landbouw vrij ingrijpend zou zijn, is in goed overleg met alle betrokkenen het geheel binnen een landinrichtingsproject gebracht van ongeveer 2500 hectare. Hierdoor kunnen de effecten voor de landbouw beperkt worden. Dat een project lang kan duren, blijkt uit de periode van planvorming die aan de uitvoering vooraf is gegaan. Dat een landinrichtingsproject nog langer duurt, volgt wel uit het feit dat de stemming voor of tegen de landinrichting nu voorzien is in het jaar 2000. De uitvoering moet dan nog starten en dat zal zeker niet eerder zijn dan in 2001.

Ondertussen is de DGW&T wel al met de inrichting gestart en ligt er sinds 1995 1,5 miljoen m3 zand in depot te wachten op gebruik. Het oefenterrein is buiten de ruilverkaveling gebracht. Op zich is daartegen vanuit Defensie praktisch gezien geen bezwaar meer. De doelstelling om de invloed op de landbouw te beperken en de grondaankopen in gezamenlijkheid met de Dienst Landelijk Gebied gestroomlijnd te laten verlopen, zijn gehaald. Afstemming op de omgeving in verband met wegen en water zal ook zonder dat het terrein binnen de ruilverkaveling valt, uiteraard gebeuren.


"...don't fear the reaper...". Blue Öyster Cult, 1976. (foto Sietse Kooistra)


Omleggen openbare wegen

Op dit moment zijn een aantal belangrijke werken daadwerkelijk in uitvoering genomen. Het betreft de aanleg van twee wegen, die als vervanging gaan dienen voor twee openbare wegen die nu nog door het gebied lopen waar het oefenterrein wordt aangelegd. Omdat het niet wenselijk is dat er openbaar verkeer in het terrein is gedurende het oefenen, is er voor gekozen om de wegen om te leggen. Aangezien de wegen na realisatie een openbaar karakter zullen hebben en overgedragen worden aan de gemeenten, is er gedurende het gehele planvormingsproces nauw overleg met de beide betrokken gemeenten Assen en Middenveld gevoerd. Het eerste wegtracé, Assen-Laaghalen, valt binnen de gemeente Assen, het tweede wegtracé, een deel van de Boermarkeweg valt binnen de gemeente Middenveld.

De totale engineering -inclusief uitvoering- wordt door de afdelingen Civiele- en Cultuurtechniek van de directie Noord-Oost Nederland van de DGW&T verzorgd. De werkzaamheden zijn vanuit praktisch oogpunt in twee bestekken verdeeld. De reden is dat ook de totale besteksadministratie inclusief de certificaten van gebruikte bouwmaterialen et cetera als ook de revisiegegevens aan de betreffende gemeenten zullen worden overgedragen. Om voor de opdrachtgever, de Koninklijke Landmacht, zo voordelig mogelijk aan te besteden, is er voor gekozen om beide bestekken gelijktijdig op de markt te brengen en een gecombineerde inschrijving mogelijk te maken. Dit alles onder het regiem van Europese aanbe stedingen wat nogal wat extra proceduretijd vergde. De uitkomst van deze aanpak is dat het zeer zinvol is geweest, omdat met name de aanbestedingsbedragen laag zijn uitgevallen. Dit houdt dan wel weer een extra inspanning voor de DGW&T in, met name in de uitvoering, om alert te zijn op de kwaliteit. Overigens was bij de inschrijving geen enkel buitenlands bedrijf, sterker nog: het was voornamelijk een regionale aangelegenheid.

De Boermarkeweg is ten zuiden van het oefenterrein gesitueerd en vormt een nieuwe verbinding tussen de weg Assen-Laaghalen en de weg richting het dorp Hooghalen. De weg is in beton uitgevoerd. Dit is op verzoek van de gemeente gebeurd. Het betreft hier eigenlijk een smalle verbindingsweg van drie meter breed voor landbouwverkeer. De lengte van de weg is ongeveer 1500 meter. De reden om de weg in beton uit te voeren, is gelegen in het onderhoudsarme karakter. Omdat deze weg helemaal op een nieuw tracé is gemaakt, waren er geen problemen om het openbare verkeer doorgang te laten vinden. De start van het werk was eind augustus en oplevering vóór het einde van het jaar.

De weg Assen-Laaghalen wordt geheel uitgevoerd in asfalt met een vrij liggend fietspad in beton. Deze weg is ongeveer 4 kilometer lang en ligt tussen het oefenterrein en het TT-circuit in. Bij deze weg was het doorgaande verkeer wel redelijk problematisch. Een deel van het nieuwe tracé valt namelijk samen met het bestaande en moest derhalve enige weken worden afgesloten. In de omgeving is door middel van de ge meentelijke kanalen en de plaatselijke kranten ruime bekendheid gegeven aan de omleidingroutes. Voorts speelde de toegang tot het TT-circuit een belangrijke rol. Door Defensie was gegarandeerd dat er te allen tijde zwaar verkeer het terrein op zou kunnen in verband met de door het TT-circuit ingezette verbouwing van de Pitsstraat. (Voor de liefhebbers: in de bouwperiode niet voorzien van pitspoezen maar van stugge bouwvakkers).

Dit houdt in dat er niet tegelijk aan de twee kruisingen nabij het circuit in de weg kan worden gewerkt, maar dat dit volgtijdig moest gebeuren. Dit had enige vertraging in de uitvoering tot gevolg. Een grote meevaller was echter het weer, dat geen reden tot klagen heeft gegeven. Als het werk in 1998 in uitvoering was geweest, dan was het waterpeil boven het maaiveld uitgekomen. Nu is er amper sprake van onwerkbaar weer geweest. De start van het werk was eind augustus en oplevering ook vòòr het einde van het jaar.


Foto Sietse Kooistra


De inrichting van twee helilandingsterreinen

ls de wegen klaar zijn en de onderhoudstermijn is afgelopen, zullen de wegen worden overgedragen aan de gemeenten. Dit zal in dit voorjaar kunnen gebeuren. De openbare wegen die nu door het terrein lopen, kunnen dan aan de openbaarheid worden onttrokken. Het terrein is dan vrijgemaakt van gebruik van derden, zodat er zonder hinder voor anderen met de inrichting aan de slag gegaan kan worden. Het voorjaar zal worden benut om een deel van het bos in het zuiden van het terrein aan te planten, daarna volgt tot in 2001 het maken van de rondbaan en watergangen en de inrichting van twee helilandingsterreinen. De inplant van de bossen zal gedurende de komende jaren zijn beslag krijgen, evenals de inrichting van de andere gebiedsdelen. Uiteindelijk zal de aanleg van het oefenterrein 2004 gereed zijn.

in het voorjaar van 2004 is door Defensie een voorlichtingsdag met rondleidingen in het gebied georganiseerd in het oefenterrein de Haar. De schuur die inmiddels (2004) is afgebroken was indertijd bedoeld als informatiecentrum. Dat is om financiële redenen niet door gegaan. Daarbij is informatie worden over de ontsluiting van het terrein en de gebruikte beplanting. Zo is gedeeltelijk gebruik gemaakt (aan de kant van het Witterveld) van autochtoon, Drents, plantmateriaal in de ecologische zone. De huidige bebording (verboden toegang) zal tzt vervangen worden door borden zoals gebruikelijk bij oefenterreinen als in Anloo. Dat betekent vrij toegankelijk voor voetgangers en fietsers van zonsopgang tot zonsondergang. Uiteraard met de beperking dat men alleen op de paden mag komen.

De huidige zandwegen blijven ook zandweg en worden dus niet geasfalteerd. De bosaanplant zal nog verder worden uitgebreid gedurende de komende winters. En de toekomst? Die is nog onduidelijk. Er zal "eens" een ecologische verbindingszone komen met het Hijkerveld, maar wanneer is niet bekend. Omdat wél al de eerste grondaankopen hebben plaatsgevonden (2005) mag verwacht worden dat in 2006 of 2007 met e.e.a. wordt begonnen. Nadere informatie volgt. Voor aanvullingen houd ik mij aanbevolen.


Henk Bakker schreef: “…Wederom met het eindige leven geconfronteerd troffen wij een dode ree aan. Vanaf het hunebedje zo’n 50 meter richting west zag ik iets liggen, een molshoop was het niet vanwege de kleur, omvang en vorm. Ik wist eigenlijk wel, dat het een dood dier was. Een ree, een schitterend beestje, gebouwd voor snelheid. Daar lag het., geen uiterlijke verwondingen. Wel hele vieze modderige achterbenen. Triest…” (foto © Henk Bakker)


Info op thyencamp; overdracht wegen De Haar 2000

In november 1993 is het eerste zand aangevoerd voor de aanleg van het oefenterrein De Haar. In april 1997, drieëneenhalf jaar en 70.000 vrachtwagenladingen met in totaal zo´n anderhalf miljoen kuub zand later, konden de eerste bomen op het terrein worden geplant door de toenmalige staatssecretaris van Defensie, de commissaris van de koningin en de burgemeesters van Assen en het toenmalige Beilen. De vier toen geplante eiken doen het nog steeds goed. Dat is een goed voorteken. Inmiddels zijn we weer drie jaar verder en zijn de eerste nieuwe openbare wegen gereed die het verkeer om het terrein leiden. Het gaat om een nieuwe weg tussen Assen en Laaghalen en een gedeeltelijke verlegging van de Boermarkeweg. Deze wegen zijn aangelegd ter vervanging van de openbare wegen die dwars door het terrein liepen. De aanleg is volledig betaald door Defensie.

Het gaat om een totale investering van ongeveer 4.5 miljoen. De overdracht van de wegen is de afsluiting van de eerste fase van de aanleg van het oefenterrein De Haar. Nu kan begonnen worden aan de tweede fase, de inrichting van het terrein. Dit houdt onder meer in dat er in het terrein wegen worden aangelegd, dat er helikopterlandingsplaatsen komen en dat er de benodigde beplantingen komen. Als dat alles gereed is, is het 2004/2005. Overeenkomstig de planning kan daarna de eerste oefening op De Haar worden gehouden. Er zit zeker twintig jaar tussen de eerste plannen uit 1985 en de eerste oefening. Het bestemmingsplan De Haar Oost is door de provincie goedgekeurd en de gemeente heeft vorig jaar januari een aanlegvergunning verleend, waarna het werk echt van start is gegaan. Helaas is De Haar nog steeds onderwerp van ambtelijke en juridische discussies.

Dit laat zien hoe moeizaam ruimtelijke projecten tot stand komen in Nederland. Voor Defensie lijkt dat soms in verhevigde mate te gelden omdat men kennelijk het idee heeft dat veel militaire activiteiten met overlast gepaard gaan. Voor een deel is dat juist, maar vaak ook niet of slechts beperkt. Ik betreur het in hoge mate dat de discussie over De Haar voortgaat. Juist omdat bij dit project eigenlijk iedereen voordelen heeft. Allereerst Defensie. De Haar kost weliswaar zeventig miljoen gulden, maar het wordt een op maat gesneden oefenterrein voor het derde bataljon van de luchtmobiele brigade uit Assen. Dat verklaart bijvoorbeeld de grote hoeveelheden zand, nodig voor ingravingen en dergelijke. Het oefenterrein zal ongeveer 450 hectare groot zijn. Op zes are na is het geheel thans aangekocht. Uniek mag worden genoemd dat de benodigde grondverwerving louter via minnelijk overleg heeft plaatsgevonden.

Onteigening is gelukkig niet noodzakelijk gebleken. Ten tweede de provincie. De aanleg van De Haar is voor Drenthe een voordeel vanuit het oogpunt van natuur en recreatie. Landbouwgronden krijgen door de nieuwe inrichting hogere natuurwaarden. Daarnaast biedt De Haar ook ruimte voor voorzieningen voor recreanten. En bovendien gaat het gebied functioneren als een ecologische verbindingszone. De zogeheten ecotunneltjes, die tijdens de aanleg van de wegen zijn aangebracht, dragen daar aan bij. Dit toont eens te meer aan dat Defensie en natuur prima samengaan. Dit blijkt eens te meer uit een door Defensie opgestelde milieueffectrapportage. De toekomstige milieubelasting -het geluid van losse flodders en helikopters, waarvan maximaal 12 weken sprake is, past binnen de gangbare normen. Daarnaast is er ook nog eens sprake van concentratie van geluid doordat het terrein ligt tussen het TT-terrein en de A28.

Een ander voordeel voor het milieu als geheel is dat Defensie na ingebruikneming van De Haar de oefenterreinen Anloo, Ballooërveld, en Baggelhuizen zal afstoten. Reden te meer om de inrichting voortvarend aan te pakken. Overigens en dat is ook leuk om te melden zal Anloo vanmiddag worden aangewezen als het eerste archeologische reservaat van Nederland.


Foto Sietse Kooistra


De Haar kan als parkeerplaats fungeren

Ten derde heeft ook de stichting TT voordeel bij dit project. Overeengekomen is dat tijdens drie grote evenementen, onder andere de Dutch TT, de helikopterlandingsgebieden van De Haar gebruikt kunnen worden als parkeerterrein. Zo hoeft de A28 niet meer te worden gebruikt als parkeerterrein zoals vroeger wel eens is gebeurd. Samen met een aantal nieuw aan te leggen ontsluitingswegen op het oefenterrein, die een functie bij de afvoer van de bezoekers kunnen vervullen, betekent de aanleg van het oefenterrein voor de TT een aanzienlijke verbetering van de accommodatie. Tenslotte hebben de gemeenten Assen en Midden-Drenthe voordelen bij het project. Defensie heeft samen met hen de vormgeving van de wegen vastgesteld en uitgevoerd. Zo is de weg Assen-Laaghalerveen tot aan de tunnelweg zes meter breed, in plaats van de gebruikelijke vijf meter.

Ook is er een vrijliggend fietspad van 2.5 meter over de gehele lengte van het tracé gerealiseerd. Bij de inspraak op de milieueffectrapportage was dit door de bevolking van Hoog- en Laaghalen gevraagd. De verlegde Boermarkeweg is qua breedte maar drie meter. Dit op dringend verzoek van de toenmalige gemeente Beilen. Zo kon zij geld uitsparen voor een aan te leggen fietspad aan de zuidelijk van het oefenterrein gelegen streek. Deze aanleg door Midden-Drenthe verkeert in een afrondende fase. Waar geen inhoudelijke discussie meer over is, is de overdracht om niet aan de gemeenten Assen en Midden-Drenthe. Ik nodig daarom de vertegenwoordigers van Assen en Midden-Drenthe van harte uit om het proces-verbaal van overdracht te tekenen. Militaire oefenterreinen hebben een milieuvergunning nodig. De minister van defensie moet de vergunning aanvragen bij het ministerie van VROM.

Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State in een rechtszaak over het militaire oefenterrein De Haar in Assen. De uitspraak maakt het mogelijk dat er milieuvoorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het oefenterreinenaanleg. De uitspraak opent de mogelijkheid om bindende afspraken te maken met Defensie en dat is vooral goed nieuws voor Buitencentrum Witterzomer in Witten en omwonenden in Hoog- en Laaghalen en in de Asser wijk Baggelhuizen. Witterzomer heeft de kwestie aangezwengeld uit vrees voor de gevolgen van het gebruik van het oefenterrein door de Luchtmobiele Brigade. Overvliegende helikopters en het schieten op het terrein zou de rust van de vakantiegangers zodanig verstoren dat de camping op termijn voor het voortbestaan moet vrezen. De camping eiste dat het oefenterrein zou worden stilgelegd omdat een vergunning ontbreekt.

De gemeente Assen onderschreef de mening van Defensie dat een milieuvergunning niet nodig is, maar de gemeente wordt door deze uitspraak zelfs aan de kant gezet. Niet de gemeente, maar het ministerie van VROM hoort te oordelen over de milieuvergunning voor Defensie. Volgens de Raad van State voldoet het oefenterrein aan de criteria uit de Wet Milieubeheer. Defensie gebruikt het terrein min of meer bedrijfsmatig en het gebied heeft een duidelijke begrenzing. Het hoogste bestuursrechtscollege bepaalt ook dat het schieten met losse flodders onder de Wet Milieubeheer valt. Defensie vindt dat er vanuit milieuoogpunt geen verschil is tussen schieten met scherp of met losse flodders. De Raad van State stelt dat de milieugevolgen hetzelfde zijn: in beide gevallen komen er knallen en kruitdampen vrij.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat dezelfde Raad van State onlangs niet wilde meewerken aan een verplichte stopzetting van de aanleg van het oefenterrein in afwachting van een definitief oordeel. Dat was overigens ook niet erg nodig, omdat de aanleg al een tijdje stil ligt wegens geldgebrek bij Defensie. Niettemin blijft het de bedoeling dat het oefenterrein in 2005 wordt opgeleverd.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl