In en om Assen

Het Drents Economisch Technologisch Instituut te Assen


Bronvermelding:
'Het industrienummer van de Drentsche en Asser Courant'. 1961. Een artikel van Drs. C. Voormolen, directeur Drents Economisch Technologisch Instituut te Assen.Werkzaamheden in half dozijn taken samengevat

Een overzicht van de werkzaamheden van het Drents Economisch Technologisch Instituut te Assen is inderdaad wel een vanzelfsprekende zaak in het kader van dit speciale industrialisatienummer. Immers, het doel van het Deti is het bevorderen van de welvaart in Drenthe, in het bijzonder ook door het stimuleren der industrialisatie. Hoewel door het laatste misschien de grootste bekendheid werd verkregen, omvatten de werkzaamheden van het Deti in concreto veel meer. Voor liefhebbers van schema's hebben we een en ander als volgt ingedeeld!

Het maken van algemene een specifieke studies op economisch, sociaal-economisch en economisch-geografisch gebied ten behoeve van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheidsinstanties. Over het provinciale en gemeentelijke économische leven, over de richting waarin zich dit beweegt, over de maatregelen welke eventueel nodig zijn om deze richting te stimuleren of om te buigen, over de na verloop yan tijd bereikte resultaten. Deze studies zijn bedoeld als ba sismateriaal voor het beleid van de diverse overheidsorganen, op grond waarvan deze hun beslissingen kun- nen nemen ten aanzien van de plan ning en begeleiding van de versnel de economische ontwikkeling welke in Drenthe aan de gang is, ten aan zien van het projecteren van indu strieterreinen, ten aanzien van het aanleggen en verbeteren van weg- en waterverbindingen, t.a.v. het vergroten van de mogelijkheden op het terrein van het technisch onderwijs, t.a.v. het realiseren van de mogelijkheden op het terrein van het vreemdelingenverkeer etc. etc.

In het kader van de voor Drenthe, door de hoge geboorteoverschotten en de vermindering der werkgelegenheid in landbouw en veenderij noodzakelijke industrialisatie, is momenteel een der belangrijkste activiteiten van het Deti: het aantrekken van nieuwe industrieën. Dit geschiedt door een eigen, goed werkend acquisitieapparaat, gericht op het leggen van contacten met bedrijven in de Randstad Holland en in het buitenland, op het geven door middel van een uitgebreide documentatie van voorlichting aan deze bedrijven omtrent de algemene gunstige vestigingsvoorwaarden in Drenthe. Aan reëel geïnteresseerde bedrijven wordt dan op grond van de beschikbare gegevens betreffende industrieterreinen, bedrijfsruimten, transportmogelijkheden etc, voorlichting gegeven omtrent de voor hen meest gunstige vestigingsplaatsen in het Drentse gebied.


De welvaart en de economische ontwikkeling van Drenthe

Mede door de noodzakelijk geachte industrialisatie, maar ook door andere factoren, treden er vooral ten plattelande op het economische, sociale en psychologische vlak allerlei structurele veranderingen op. Teneinde tot een juist inzicht in de aard en grootte der veranderingen te komen, zijn uitgebreide onderzoekingen noodzakelijk. Daar de bevolking in dezen de meest belanghebbende is, wordt zij bij dit onderzoek nauw betrokken, vooral langs de weg van groepsbesprekingen; in samenwerking met anderen, met name de Stichting Opbouw Drenthe en het L.E.I., verzorgt het Deti hiervan de voorbereiding en de rapportering. Momenteel zin deze sociaaleconomische bevolkings zelfonderzoeken aan de gang in de gemeenten Vries, Gieten en Gasselte; over Z.W.-Drenthe en Roden zijn dergelijke rapporten inmiddels verschenen.

Het semiofficiële karakter van het Deti komt tot uiting in de adviezen welke aan in Drenthe gevestigde bedrijven en instellingen worden gegeven. Dit zijn bedrijfseconomische en financieeleconomische adviezen van allerlei soorten van ondernemingen, over bijv. het opstellen van kostprijsberekeningen, over het ontwerpen van bedrijfsformulieren, over het verbeteren van routing, planning, intern transport, over het afstoten van deeltaken naar de sociale werkplaatsen, over uitbreidingen en de daaraan verbonden investeringen. Op dit terrein wordt dikwijls samengewerkt met de rijksnijverheidsconsulent. Ook met de rijksmiddenstandsconsulent zijn regelmatig goede contacten.

In nauw verband met het vorenstaande zijn de secretariaten welke bij het Deti zijn ondergebracht: o.m. van het departement Noord-Drenthe der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, van het Ned. Instituut voor Efficiency, Contactgroep - Opvoering - Produktiviteit, stichting Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs; daarnaast is het Deti vertegenwoordigd in vele commissies. Voorts is er uiteraard een nauw contact met de Eti's in Groningen en Friesland, vooral in het kader van de werkzaamheden t.b.v. het Noorden des Lands. In het algemeen loopt een groot deel van de algemene propaganda voor Drenthe op het economische vlak via het Deti, door middel van adresboeken, brochures, excursies, tentoonstellingen, lezingen, tijdschriftartikelen, medewerking aan encyclopedieën, en door een film. Ten aanzien van de welvaart en de economische ontwikkeling van Drenthe heeft het Deti een belangrijke adviserende taak. Het is te allen tijde bereid mede te werken, zowel op overheids- als particulier niveau, aan de verdere verbreding en verhoging van deze welvaart.

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl