In en om Assen

Donkere wolken boven de kazerne van Assen


De hoofdpoort aan de Witterstraat. Vroeger verliet je nooit de poort zonder even in de spiegel gekeken te hebben of het tenue wel in orde was. Als je het vergat werd je er wel op geattendeerd door de wacht


Er stond een groot aantal banen op het spel

Met verbazing hadden militaire en burgervakbonden kennis genomen van minister Ter Beeks plannen tot inkrimping van de landmacht en verlaging van de defensieuitgaven in 1993. Naar de afschaffing van de dienstplicht (ingevoerd in 1810 en afgeschaft in 1997) stelde een commissie onder leiding van Commissaris van de Koningin in Drenthe W. Meijer nog een onderzoek in. Vooral de Nederlandse Officiersvereniging (NOV) vond dat de minister met zijn politieke uitspraken regelmatig de commissie Meijer voor de voeten liep. Ook was men verbolgen over het feit dat de minister het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen (CGOM) niets over zijn plannen had meegedeeld. Sterker nog, zo zei men, 'de laatste vergadering had hij afgelast wegens gebrek aan agendapunten'.

Andere bonden vonden dat er een waas van onzekerheid hing over de plannen van de minister. Voor- en tegenstanders legden in de pers verklaringen af. Ter Beek zei op 1 maart 1993 dat Nederland niet langer zelfstandig zou optreden met zijn leger en vooral militaire eenheden zou willen inzetten in het kader van de Verenigde Naties en de Westeuropese Unie. Aangenomen werd dat de minister een politiek signaal afgaf aan de minister van Financiën, die dezelfde week de kaderbrief presenteerde en daarin een voorschot deed op de begroting 1993. Daaruit bleek dat er nog een bezuiniging van 1,4 miljard ingevuld moest worden. Het geruchtencircuit kwam al snel op gang en na een halfjaar deed in Assen het verhaal de ronde dat de kazerne gesloten zou worden.

De Asser bestuurders realiseerden zich dat een groot aantal banen op het spel stond. Wethouder Sj. Kremer wond er geen doekjes om: 'Sluiting van de kazerne is een ramp... Maar ik heb goede hoop, en dat baseer ik op wat ik in defensiekringen hoor, dat dat niet gebeurt'. Sluiting van de kazerne betekende volgens Kremer niet alleen een directe aanslag op de werkgelegenheid in de provinciehoofdstad. 'Ook indirect zijn dan de gevolgen merkbaar. Je hoeft alleen maar te denken aan de leveranciers'. Hij kreeg steun voor zijn denkbeelden van burgemeester Nauta van Beilen, die voor het wegvallen van de oefenterreinen geen traan zou laten, maar sluiting van de kazerne in Assen een ramp zou vinden voor de regio.


Vele schema's en organisatietabellen vlogen over en weer.

Hij hoopte dat de de gemeente Assen er in zou slagen de kazerne te behouden. Niet alleen de Johan Willem Frisokazeme in Assen, maar ook de directie Dienst Gebouwen Werken en Terreinen-Noord van Defensie moest in Assen blijven, betoogde mevrouw D. Meilink van de Asser PvdA in haar algemene beschouwingen van de begroting voor het jaar 1993. Zij riep de fracties in de provinciale staten op om hun politieke vrienden in Den Haag te bewerken om de gevreesde uittocht van Defensie te voorkomen. Zij vond dat de inspanningen voor behoud van Defensie in Drenthe uitsluitend op Assen gericht moesten worden. 'Wij zijn er niet altijd van overtuigd dat het provinciaal bestuur zich realiseert dat Drenthe maar één hoofdstad heeft.

Die hoofdstad mag verwachten dat ze in het provinciaal handelen een vooraanstaande plaats krijgt toebedeeld'. Ook andere fracties vonden dat alles moest worden gedaan om Defensie in Assen te behouden. Burgemeester Van As-Kleijwegt toonde zich ingenomen met de volmondige steun van de provincie en de gemeenteraad bij haar lobby om Defensie in enige vorm in Assen te houden. Goed lobbyen vereiste goede voorbereiding. In die periode werd druk overleg gepleegd met het Regionaal Militair Commando Noord onder leiding van de luitenant-kolonel P.L.M.J. Rooijakkers. Vele schema's en organisatietabellen vlogen over en weer. Al eerder was bekend dat er in de legertop een voorkeur voor Assen bestond, omdat de plaats 'legervriendelijker' was.

Enkele dagen later kreeg een delegatie onder aanvoeling van Commissaris der Koningin W. Meijer van minister Ter Beek en staatssecretaris Van Voorst tot Voorst te horen dat de gemechaniseerde brigade uit Assen zou verdwijnen. Het betekende het verdwijnen van tweeduizend van de tweeëntwintighonderd manschappen. De gemechaniseerde brigade te Havelte stond niet ter discussie. De staatssecretaris nam wel de verplichting op zich om de verdwijnende vaste arbeidsplaatsen (van beroepsmilitairen en burgerpersoneel) te compenseren. Zowel van de zijde van de provincie Drenthe als van Defensie werd gesteld dat deze toezegging werd gezien als een toezegging dat het garnizoen in Assen bleef bestaan.


De Luchtmobiele Brigade

Ten slotte werd afgesproken dat een gemeenschappelijke werkgroep van het ministerie en de provincie ging kijken naar de mogelijkheden om de Luchtmobiele Brigade in Drenthe te vestigen. Een open studie zou moeten uitwijzen of accommodaties en oefenterreinen in Drenthe te realiseren zouden zijn voor de Luchtmobiele Brigade. Drenthe was bereid het oefenen met transportheiicopters binnen haar grenzen voor lief te nemen, mits de milieu-eisen dat toelieten. Commissaris Meijer was daar optimistisch over: 'Als het elders, op de Veluwe, wel kan, dan wil ik nog wel eens zien dat het niet op een aanvaardbare manier in Drenthe in te passen is', De situatie leek ernstig.

Burgemeester van As-Kleijwegt noemde de nadelige effecten van het verdwijnen van het garnizoen voor Assen duidelijk. 'Veel ondernemers zoals groenteleveranciers, bakkers, slagers en kledingzaken leveren aan de kazernebewoners. Om nog maar te zwijgen van de horeca. Deze ondernemers zullen een belangrijke bron van inkomsten gaan missen'. Uit de detailhandelsnota, die een onderzoeksbureau voor de gemeente Assen schreef, bleek dat bijna honderd procent van de inwoners van Assen (dus ook militairen) hun dagelijkse boodschappen in eigen woonplaats deden. De niet-dagelijkse goederen werden voor ruim negentig procent in Assen gekocht.

Uit deze cijfers bleeek dat het wegvallen van het kazernepersoneel als consumenten directe gevolgen had voor de detailhandel in Assen. Met spanning werd de prioriteitennota 1993 van minister Ter Beek afgewacht. Toen deze in januari 1993 uitkwam, waren in Nederland de meningen verdeeld. Belangenverenigingen van militair personeel maakten zich ernstig zorgen over de vraag of het aantal gedwongen ontslagen wel tot in de nota beloofde vijftienhonderd beperkt zou blijven. Regeringsfracties legden zich neer bij de geleidelijke omschakeling naar een beroepsleger in vijf jaar tijd. De verschillende regio's en de plaatsen die het zwaarst werden getroffen door de inkrimping van het leger, reageerden verontrust.


"k Wait nait, doar heb 'k gain verstand van'.

Vooral de provincie Gelderland wilde op korte termijn met de gemeentebesturen van Harderwijk, Ermelo, Stroe, 't Harde. Nunspeet en Wezep overleggen over de gevolgen van de prioriteitennota. Men vreesde dat duizenden arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. In tegenstelling tot Gelderland reageerde Drenthe enthousiast. Op de Johan Willem Frisokazerne zou een deel van de Luchtmobiele Brigade worden gelegerd, bestaande uit ongeveer achthonderdvijftig man burger- en beroepspersoneel. De bestuurders in de Drentse hoofdstad haasten zich om te verklaren dat de hinder van de militaire bedrijvigheid zou afnemen, doordat de gemechaniseerde brigade zou worden opgeheven. De helicopters zouden gebruik maken van opstapplaatsen die in eerste instantie bij het TT-circuit moesten komen, zolang het oefenterrein in De Haar nog niet gereed was.

De helicopters zouden minimaal anderhalve kilometer van de bebouwde kom blijven. De schietbaan Witten zou verder gemoderniseerd worden om de geluidshinder binnen de eisen van de vergunning te krijgen. Daarna zou de baan zes dagen per week gebruikt worden. Het gebruik van helicopters zou beperkt blijven tot enkele uren in de week. Voor de beroepsmilitairen en het burgerpersoneel zette de periode van grote onzekerheid zich voort. Doordat de 42e Gemechaniseerde Brigade was opgeheven, verslapte het verband tussen de verschillende eenheden. Het tweede grote onderdeel dat werd opgeheven, was de 42e Afdeling Veldartillerie. Op 25 februari 1993 nam het op grootse wijze afscheid van de stad die hen op gastvrije wijze had opgevangen.

Luitenant-kolonel H.Th. Komen droeg het commando over aan luitenant-kolonel M.M. Broekema die tot het einde van het jaar de afbouw van de afdeling mocht begeleiden. Met een schot uit een antiek kanon, een Engelse 25-ponder, werd het commando symbolisch overgedragen. Op de vraag aan een hoogbejaarde kanonnier welke kruitsoort hij gebruikte, antwoordde deze, met een sigaartje achteloos in zijn mond: "k Wait nait, doar heb 'k gain verstand van'. De scheidende commandant noemde de afdeling 'een boerenafdeling' die aanpakte zonder opsmuk en waar niet gezeurd werd. De ceremonie eindigde met een défilé door de binnenstad, waar op de Brink burgemeester Van As-Kleijwegt, de beide oversten, de drumfanfare van de Johan Willem Frisokapel en de aangetreden troepen waren opgesteld.


De commandooverdracht van de 42e Afdeling Veldartillerie op de Brink in Assen in februari 1993


De gedeputeerde verlangt stille helicopters

Een felle discussie rond de Luchtmobiele Brigade vond plaats in een vergadering van de statencommissies voor bestuurlijke zaken en ruimtelijke ordening. Uiteindelijk bleken alleen Groen Links en een minderheid van de PvdA-fractie tegen te zijn. Toch stelden andere statenleden diverse voorwaarden aan de komst van de Luchtmobiele Brigade. Zo vroegen H.H. Koning (CDA) en A.J. Gaasbeek (OPD) of militairen verplicht konden worden zich in Drenthe te vestigen. Gaasbeek voegde hieraan toe dat jongeren uit de provincie bij een sollicitatieprocedure de voorkeur zouden moeten krijgen. Vele statenleden toonden zich bezorgd over de geluidshinder van de helicopters.

Gedeputeerde H.H.A. Lange merkte hierover op dat in de Tweede Kamer vergaderd was over de aanschaf van helicopters en dat daarbij door Drenthe was aangedrongen op aanschaf van de 'stilste' helicopters. Hij voegde daar nog aan toe dat gedeputeerde staten met Defensie in overleg wilde treden om het laagvliegen zoveel mogelijk te beperken. Het college van burgemeester en wethouders van Assen had enige weken eerder bij Defensie de eis op tafel gelegd dat Assen de vestigingsplaats moest worden van het regionale wervingskantoor voor de Luchtmobiele Brigade, bij Defensie het baneninformatiecentrum Koninklijke Landmacht (BICKL) geheten. Het zag dit als een compensatie voor het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van het opheffen van de dienstplicht.

Binnen het pakket van maatregelen had het college reeds ingestemd met de aanpassing van het hekwerk rond de Johan Willem Frisokazerne en de afbraak van enkele zijvleugels van monumentale panden op het kazerneterrein. Het meer dan honderd jaar oude hekwerk was door roestvorming zo aangetast dat klein onderhoud niet meer voldoende was. Vernieuwing, waarbij de oude ornamenten zoals de wapenschilden en gietijzeren lelies weer werden teruggeplaatst, was daarom nodig. Het werk zou worden uitgevoerd door twee Drentse bedrijven, de firma Venko als hoofdaannemer, bijgestaan door de firma Van Egten uit Beilen. Op 1 juli 1993 begon de Exodus met het vertrek van de manschappen van de Charlie-compagnie, het verkenningspeloton, het mortierpeloton en het antitank-peloton van het 43e Pantserinfanteriebataljon.


Aquarellen van Wim Bos


Het museum voor de 'Stoottroepers'

De in totaal honderdzeventig afzwaaiers vormden de voorhoede van de massale leegloop van de Johan Willem Friso-kazerne ten gevolge van de herstructurering bij Defensie. De operatie moest leiden tot omvorming van het 43e Pantserinfanteriebataljon tot 13e Bataljon Infanterie Luchtmobiel, één van de eenheden behorende bij de 1 Ie Luchtmobiele Brigade. De officiële afzwaaidatum was 9 juli, de dag waarop ook de Alpha-batterij van de 42e Afdeling Veldartillerie zou afzwaaien. De 42e Gemechaniseerde Brigade moest officieel per 1 januari 1994 zijn opgeheven. Inmiddels is het 13e Bataljon Infanterie Luchtmobiel de hoofdbewoner van de Johan Willem Frisokazerne.

Het voert de traditie van het Regiment Stoottroepen, daar in Den Haag bepaald werd dat het Regiment Johan Willem Friso moest worden opgeheven. Hiermee eindigde (voorlopig) het bestaan van het oudste regiment van de Koninklijke Landmacht. Het bataljon heeft inmiddels als onderdeel van de VN-troepenmacht dienst gedaan in voormalig Joegoslavië. Als kroon op de inspanningen van het 13e Bataljon Infanterie Luchtmobiel om zoveel mogelijk tradities en historisch materieel te bewaren voor het nageslacht, wordt op 21 september 1998 het museum voor de 'Stoottroepers' weer geopend.

Helaas niet door Z.K.H. Prins Bernard, zoals gepland stond. De Prins moest als gevolg van een chirurgische (spoed)ingreep het bijwonen van deze historische gebeurtenis aan zich voorbij laten gaan. De honneurs werden waargenomen door de generaal-majoor C. Nicolai, die - samen met de burgemeester van Assen, mevrouw D. Van As-Kleijwegt - op gepaste wijze het museum heropende. Hiermee was de verhuizing van het 'Stotersmuseum' vanuit de Generaal Spoorkazerne te Ermelo naar de Johan Willem Frisokazerne te Assen een feit.


Bronvermelding:

'Welkom aan het garnizoen, 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen'. A.E.S. de Mol Moncourt en H.M. Luning. REGIO-PRoject 1998. ISBN 90 5028 116 8


Info op rtvdrenthe.nl d.d. maart 2010

Strijd voor behoud kazerne Assen

Het lot van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen staat begin 2011 als gevolg van enorme bezuinigingen flink ter discussie. Aanvankelijk lijkt het Asser bataljon van de luchtmobiele brigade te worden opgeheven. Er komen tal van acties op gang. Op vrijdag 8 april maakt minister Hans Hillen bekend dat het bataljon toch blijft bestaan, maar het blijft tot juli onzeker of de kazerne open blijft of dat het bataljon verplaatst wordt.

De grootste militaire vakbond AFMP vreesde lange tijd voor het voortbestaan van bataljon en kazerne en ook Drentse politici hielden er steeds meer rekening mee. En dus werd door de PvdA handtekeningen ingezameld en een petitie opgesteld. Samen met statenleden van andere partijen werden de petitie en handtekeningen op 22 maart 2011 in Den Haag aangeboden. Op 31 maart 2011 volgde een grote protestmanifestatie op het Koopmansplein in Assen. Het ministerie van Defensie moet de komende jaren een miljard euro bezuinigen. Hierdoor verdwijnen landelijk tienduizend banen. Bovendien stond de JWF-kazerne begin jaren negentig ook al eens op de nominatie om te verdwijnen. 'Dat is een optelsom.' De sluiting werd toen na en zware lobby voorkomen. In april 2010 werd ook al gemeld dat het luchtmobiele bataljon in Assen wegbezuinigd zou worden.

Eind 2010

De lichte infanterie, die in Assen en Schaarsbergen zit, werd met name genoemd als mogelijkheid om op te bezuinigen. Minister van Defensie Hans Hillen liet in november 2010 via een woordvoerder weten begrip te hebben voor de bezorgdheid onder het defensiepersoneel in Assen. Hillen had toen al een personeelstop aangekondigd, maar wilde wel vasthouden aan een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Dat bleek 8 december bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Begin december reisde burgemeester Sicko Heldoorn van Assen met Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar naar Den Haag om te pleiten voor behoud van de kazerne. Tichelaar riep op 19 maart 2011 in Cassata iedereen op de fracties in de Tweede Kamer te benaderen.

Tweede Kamer

Defensie, de gemeente Assen en de provincie Drenthe moeten zelf met plannen komen om de Johan Willem Friso kazerne voor de Drentse hoofdstad te behouden. Dat liet een VVD-delegatie bestaande uit Drentse statenleden en Tweede Kamerleden maandag 24 januari 2011 weten tijdens een werkbezoek aan de kazerne. Volgens VVD-Kamerlid Bosman en ook VVD-kamerlid Erik Ziengs uit Assen moest vooral aangetoond worden wat de meerwaarde is van de kazerne voor Assen en Drenthe om de politiek er van te overtuigen dat bezuinigingsplannen aangepast moeten worden.

PvdA-kamerlid Agnes Wolbert uit Annen stelde in november vragen aan de minister. CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot riep op 31 januari 2011 in Assen de regering op terughoudend te zijn met het sluiten van militaire kazernes. Volgens haar moest de eerste prioriteit van een bezuinigingsoperatie van 1 miljard euro liggen bij het snijden in overtollig stafpersoneel. Het CDA-Kamerlid vond dat de regering rekening moet houden met de regionale spreiding van defensiebanen.

Banenverlies

Gedeputeerde Janny Vlietstra noemde de mogelijke sluiting een verschrikkelijke klap en vond dat een onacceptabele kaalslag. De provincie zette op een rij hoeveel banen de afgelopen jaren door bezuinigingen zijn verdwenen. Sinds 2005 gaat het om 1.700 van de bijna 7.000 rijksbanen in Drenthe. Aan directe en indirecte werkgelegenheid biedt de kazerne in Assen 2000 mensen werk.

VVD boos

De VVD accepteerde niet dat de PvdA voorop liep in de strijd voor behoud van de kazerne in Assen. Bij het aanbieden van een petitie in Den Haag vlogen de kamerleden Agnes Wolbert van de PvdA en Han ten Broeke van de VVD elkaar na afloop in de haren. Volgens Ten Broeke wil de PvdA veel meer bezuinigen op defensie dan de VVD. Ook heeft de PvdA volgens de VVD allang in de verkiezingscampagne een streep gezet door een bataljon van de luchtmobiele brigade. VVD- Han ten Broeke noemde de PvdA hypocriet.

Da-Day

Minister Hans Hillen van Defensie maakte 8 april bekend dat de drie bataljons van de Luchtmobiele Brigade blijven bestaan, maar dat dit niet automatisch betekent dat de kazerne in Assen open blijft. Die definitieve duidelijkheid volgt op 1 juli. Maar zowel burgemeester Heldoorn van Assen als Commissaris van de Koningin Tichelaar spraken op een persconferentie de verwachting uit dat de kazerne open blijft. Volgens Tichelaar kan er geen sprake van zijn dat politici nu nog de kazerne te sluiten 'dat gaat niet gebeuren'. Brigade-generaal Otto van Wiggen was zeer lovend over de steun van stad en provincie, die hij 'absoluut uniek' noemde.

Mortiercompagnie

Van Wiggen toonde zich zeer kritisch over het feit dat aanvankelijk wel degelijk de pijlen waren gericht op het Asser bataljon. Hij had daarvoor geen enkel begrip 'in een tijd dat de wereld steeds onveiliger wordt'. Hij raakte in Assen wel al per 9 mei de Elfde Mortiercompagnie kwijt en een compagnie in Schaarsbergen. De generaal liet die bijna 100 getroffen manschappen van de mortiercompagnie op een apèl in Assen als eerste uittreden, nadat hij gemeld had dat die eenheid wordt opgeheven. Ze marcheerden als eerste weg en lieten zeer symbolisch een gat achter, op weg naar een onzekere toekomst.

Havelte

Defensie schrapt in totaal 12.000 banen, waarbij 6000 gedwongen ontslagen vallen. Bij de kazerne in Havelte komen, door het verdwijnen van 26 tanks minstens tweehonderd man op straat te staan. Ook de eenheden die met de Leopardtanks werken, zullen al per 9 mei stoppen met oefeningen. Commissaris Tichelaar en burgemeester Rikus Jager van Westerveld gaan zich inzetten voor compensatie in Havelte. Op 12 april was in Havelte de aftrap van actiebijeenkomsten van de vakbonden. Zo'n 400 militairen toonden zich bereid mee te doen aan een landelijke actiebijeekomst op 16 juni. De bereidheid in Assen bleek op 19 april veel kleiner.

Historie

In Assen werd in 1841 in een huis een garnizoen ondergebracht, nadat een aantal gevangenen was ontsnapt. Toen het garnizoen groter werd, kwam er ook een echte kazerne langs de Drentse Hoofdvaart. Als hoofdstad ontwikkelde Assen zich in de 19e eeuw tot ongeveer 11000 inwoners. In 1894 kwam de Wilhelminakazerne gereed, een jaar later de Emmakazerne. Het eerste regiment infanterie hield daar stand tot 1950, toen de naam werd veranderd in het regiment Johan Willem Friso.

Luchtmobiele brigade

In 1995 werd de kazerne het thuis van het 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel (regiment Stoottroepen Prins Bernhard). De eenheid werd in 1995 voor het eerst uitgezonden naar Bosnië als Dutchbat 3 onder VN-vlag. De eenheid was daar betrokken bij de val van Srebrenica. het bataljon diende vervolgens in Bosnië -Herzegovina (1996), Macedonië (19989-1999), Cyprus (1999-2000), Bosnie (1998-2000), Kosovo (1999-2000), Eritrea (2000), Afghanistan (2002), Irak (2004), Congo (2006) en Afghanistan 2007-2010).


'Steun Assen bepalend voor openblijven kazerne'; een uitzending van RTV-Drenthe d.d. 1 september 2011De steun van Assen voor het behoud van de kazerne kan wel eens bepalend zijn geweest voor het openblijven, zegt bataljonscommandant Ad Wagenmager. Woensdag werd bekend dat de kazerne gered is, al moet de Tweede Kamer nog over het voorstel van Defensie-minister Hillen praten. Daarin worden kazernes genoemd die dichtgaan als gevolg van bezuinigingen. In een bijlage worden Assen en Havelte genoemd in het rijtje kazernes die open blijven.

De Vereniging Vrienden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso is blij dat de kazerne in Assen open blijft. Daarmee blijft ook de JWF-kapel voor Assen en het noorden behouden. De muzikanten kunnen nu in deze regio voor orkesten blijven staan en muziekles geven. Ook de Asser ondernemers halen opgelucht adem. Als de JWF-kazerne zou sluiten, hadden veel zaken een paar duizend minder klanten gehad en mogelijk hun deuren moeten sluiten.


Info op DVHN d.d. 31 augustus 2011

Kazerne in Assen blijft open

De Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft definitief open. Dat valt op te maken uit de brief die defensieminister Hans Hillen woensdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat betekent dat zo'n 1500 banen in de Drentse hoofdstad behouden blijven. Behalve het bataljon luchtmobiel blijft ook het schoolbataljon gehandhaafd in Assen. Want zonder een van beide heeft de JWF-kazerne geen toekomst. Bij de school, de enige noordelijke basisopleiding voor militairen, werken 155 mensen. De kazerne in Havelte blijft ook open, hoewel die ook nooit echt op de lijst om te sluiten heeft gestaan. Wel is daar al het tankbataljon verdwenen. Eerder dit jaar bleek al dat Defensie in de komende vier jaar 1 miljard euro moet bezuinigen.

Door de bezuinigingen bij Defensie moeten de Koningin Beatrixkazerne en de Prinses Julianakazerne in Den Haag en de Nassau Dietzkazerne in Budel de deuren sluiten. In Eygelshoven (gemeente Kerkrade) sluit een financieel kantoor, dat wordt verplaatst naar een nog te bepalen locatie in Zuid-Limburg. Verder wordt het landmacht-deel op Kamp Nieuw Milligen (nabij Apeldoorn) geschrapt en worden de resterende defensiegebouwen op de vroegere vliegbasis Twente afgestoten. De Koninklijke Militaire School verhuist van Weert naar Ermelo en het Instituut Defensie Leergangen gaat vanuit Den Haag naar de Nederlandse Defensie Academie in Breda.


Meer informatie vind u op de website Steun de WJF Kazerne


Info op RTV-Drenthe d.d. 1 december 2011

Sluiting kazerne Assen definitief van de baan

De kazerne in Assen blijft definitief open. Dat werd woensdag bekend tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie. De grootste dreiging voor de Asser kazerne was de PVV. Die partij maakte vorige week bekend dat er 5, 2 miljoen euro bespaard kon worden door de kazerne in Assen tóch te sluiten. De kazerne in Weert zou dan open kunnen blijven.

Woensdag werd duidelijk dat dat bedrag op niets gebaseerd was. Uit een brief van minister De Jager blijkt dat de sluiting van de Kazerne in Assen juist veel geld gaat kosten, namelijk 41,4 miljoen euro. Het sluiten van de kazerne in Assen zou betekenen dat er bij andere kazernes in het land weer extra gebouwen zouden moeten worden geplaatst.

Burgemeester Sicko Heldoorn heeft opgelucht gereageerd. Hij is blij dat de dreiging de komende jaren van de baan is, maar waarschuwt dat we alert moeten blijven voor de dingen die nog kunnen gebeuren.


Kazerne Assen sneuvelt in kabinetsplannen

Info Drenthe Journaal d.d. 14 september 2013

De Johan Willem Frisokazerne in Assen sneuvelt in de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. Dat maakte commissaris van de Koning Jacques Tichelaar gisteren bekend, meldt het Dagblad van het Noorden. Tichelaar wil niet zeggen waarop hij zich baseert. Net als twee jaar geleden verwacht hij massale protesten van de gemeente Assen, werkgevers, politiek en de burger.

Volgens Tichelaar schrapt minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie de kazerne in Assen en verplaatst ze het bataljon luchtmobiele brigade naar de vliegbasis in Leeuwarden. Dat zou voor de 700 militairen voor een deel nieuw gebouwd moeten worden. Voor Assen en omgeving zouden zeker 1400 banen verloren gaan, omdat de kazerne contracten heeft met 123 Drentse bedrijven.


Assen pikt sluiting Johan Willem Frisokazerne niet

Info Drenthe Journaal d.d. 17 september 2013

Assen legt zich niet neer bij sluiting van de Johan Willem Frisokazerne. 'Onbestaanbaar, Assen en de kazerne zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden', zegt burgemeester Carry Abbenhues in een eerste reactie.

De minister van Defensie heeft vandaag bij de presentatie van de miljoenennota aangegeven dat de Johan Willem Frisokazerne met ingang van 1 januari 2017 zal sluiten. Volgens de minister is sluiting onontkoombaar als gevolg van de nieuwe bezuinigingsronde die het kabinet heeft aangekondigd. Voor Defensie betekent dat extra bezuinigingen van 333 miljoen euro. In de plannen van de minister wordt de nu nog in Assen gelegerde Luchtmobiele Brigade alsmede de school Noord van het Opleidingscommando verplaatst naar Havelte en Schaarsbergen. In totaal gaat het bij de kazerne om ruim duizend banen.

1400 banen weg

Volgens burgemeester Carry Abbenhues legt Assen zich niet bij de voorgenomen sluiting van de Johan Willem Frisokazerne neer. 'Het gaat ten koste van de werkgelegenheid in Assen en de omliggende regio. Aan directe en indirecte werkgelegenheid gaan ruim 1400 banen verloren. Dat kunnen we niet accepteren', aldus Abbenhues. 'De lokale en regionale economie krijgen door de plannen van de minister een fikse slag te verwerken. Evenals twee jaar geleden zullen we ons tot het uiterste verzetten tegen de plannen van de minister.'

Assen is al bezig om het verzet tegen sluiting van de kazerne te mobiliseren. Burgemeester Abbenhues zal op korte termijn diverse maatschappelijke organisaties uitgenodigen om met elkaar te bespreken op wat voor wijze gezamenlijk zal worden opgetrokken richting Den Haag. Ook de initiatiefnemers van de website “Steun de Kazerne.nl” zullen daarbij aanwezig zijn. Inmiddels hebben al ruim 7000 mensen de petitie ondertekend waarin wordt gepleit voor behoud van de Johan Willem Frisokazerne. Acties zullen zich vooral richten op de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Abbenhues: 'Die nemen uiteindelijk in november de definitieve beslissing. We zullen in Den Haag laten weten dat we sluiting van de kazerne niet pikken!'


Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft open

Info DNHN d.d. 11 oktober 2013

De Johan Willem Frisokazerne is gered. Ook als het begrotingsakkoord nog even op zich laat wachten, is behoud van de Asser kazerne gegarandeerd. Het plan van VVD-minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie om de kazerne weg te bezuinigen, is hoe dan ook definitief van de baan. Dat zijn VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP vrijdagavond overeen gekomen tijdens de onderhandelingen voor het begrotingsakkoord.

"Het was een flinke strijd want het was een moeilijke opdracht", zegt fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie. "We hebben hard moeten knokken. Mooi dat het is gelukt. Volgens Slob krijgt het ministerie van Defensie de opdracht om de manschappen te herschikken. "Wat dit precies voor gevolgen heeft is nog niet bekend maar de kazerne in Assen blijft hoe dan ook in gebruik."

Het is de tweede keer dat de Johan Willem Frisokazerne in Assen aan de ondergang ontsnapt. Twee jaar geleden stond de kazerne ook al op de nominatie om te worden wegbezuinigd. Een fanatieke lobby van onder meer Jacques Tichelaar en CDA'er Agnes Mulder, toen nog fractievoorzitter in Assen en inmiddels Tweede Kamerlid, wist dat destijds te voorkomen. In de JWF-kazerne zitten zo'n zevenhonderd militairen.


Nieuw defensiemateriaal


Via de aanschaf van nieuwe materialen hoopt Jeanine Hennis-Plasschaert de slagkracht van defensie weer op peil te brengen en ondertussen 350 miljoen euro te besparen


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl