In en om Assen

Concept van de structuur en de organisatie van
Huize Mariëncamp te Rolde in 1969


Bronvermelding:
Beleidsnotitie Huize Mariëncamp juni 1969


In het computerloze tijdperk werd het gesproken woord via 'de hand' en schrijfmachine verspreid - getuige bovenstaand organisatieschema -


Inleiding


Bij het opstellen van de enigszins gewijzigde bestuursvorm voor Huize Mariëncamp is in beginsel uitgedaan van de reeds bestaande organisatievorm, zoals die destijds werd vastgelegd in het memorandum van september 1966 en door Bestuur en Staf van Huize 'Mariëncamp' is goedgekeurd en aanvaard. In deze kwestie kan tevens worden verwezen naar de notulen van de bijzondere vergadering van het Bestuur en de toenmalige Staf van Huize 'mariëncamp' d.d. 22.12.1964

Het is van belang vooraf op te merken dat in overleg met en mede op voorstel van het Bestuur van Huize 'Mariëncamp en het bestuur van de Congregatie van St. Joseph te Heerlen (icg. Vader Overste en Br. Polycarpus) en de medische staf van Huize 'Mariëncamp ' de directievorm van Huize ''Mariëncamp ' wel duidelijk is gewijzigd, zoals uit bijgaand organisatieschema en beleidslijnen zal blijken.


Raad van Beheer.


"Dit College bestaat uit leden van het Bestuur van Huize 'Mariëncamp' te Rolde en het Bestuur van Huize 'Maartenswouden ' te Drachten en vormt als zodanig het overkoepelend orgaan van de Stichting 'Maartenswouden ', waarvan bovengenoemde Inrichtingen beiden lid zijn.

Voorzitter; Ir. J.M.P. Bongaerts te Assen.
Secretaris: Ir. J.A. den Boer te Assen.

Voor de namen van de overige leden kan worden verwezen naar het Jaarverslag van de beide tehuizen, Voor de dagelijkse gang van zaken is het Stichtingsbureau van 'Maartenswouden" te Drachten belast met de uitvoering, voorlopig beheert onder leiding van drs. H.A.M. Xoekenberg, econoom.


Het Bestuur van Huize 'Mariëncamp '

Dit geeft in grote lijnen het beleid van 'Mariëncamp' aan, een en ander conform de Statuten van de Stichting “Maartenswouden”. Ket bureau van de Stichting begeleidt actief de investeringen in de nieuwbouw en onderhoudt de contacten met de architect en de aannemer. Zodra een paviljoen gereed is, wordt dit overgedragen aan 'Mariëncamp”, die dan voor de exploitatie zorg draagt. In principe komen de leden eens per maand in vergadering bijeen, samen met de direktie.

Samenstelling;

Ir. J.A.M. den Boer - voorzitter
Prof. dr. J.R.W.F. Beks - secretaris
Drs. C.P. 'dHaans - lid
Ir. J.R.P. Kaldenbach - lid
L.M.E.J. van Loon - lid
Mevr. E.H.A. Vogelzang - lid
A. Schmidt - buitengewoon lid


Bouwraad

Dit is een commissie, samengesteld uit leden van het Bestuur en de Directie van Huize 'Mariëncamp’ tezamen met de architecten van het Architectenbureau Schwencke/Bosch te Maastricht, die de nieuwbouw actief begeleiden.

Ir. J.A.M. den Boer - voorzitter.
Ir. P.J. Kaldenbach - secretaris.

Adviseur en leden.

Dr. S. L. M. Notermans,
drs. H.A.M. Koekenberg,
Br. George
Ir. A, Schwencke,
Ir. H.S. Bosch,
N. Bastiaans
W. Bosman, hoofdopzichter,
Br. Quirinus


Direktie Huize 'Mariëncamp

Geneesheer - Directeur: Dr. S.L.H. Notermans . (waarnemend).

Deze is belast met de algemene leiding en is tevens de medische leider van de staf, Hij bepaalt het dagelijks beleid in de inrichting en zal hiertoe wekelijks overleg plegen met de beide hoofdbroeders over de verpleegkundige, huishoudelijke en opleidingszaken. Daarnaast zal er wekelijks overleg plaats vinden met de econoom van de Stichting, c.q. van het Instituut en met de administrateur.

Verder zal er regelmatig vergaderd worden met alle hoofden van Dienst. Het opnamebeleid wordt bepaald door de Geneesheer-Direkteur in overleg met de hoofdbroeders. De opnamen zullen verlopen op voordracht van de Sociaal Psychiatrische Diensten van de 4 noordelijke provincies, voorbereid door de maatschappelijk werkster van de Inrichting.


Hoofdbroeders.

Br. Quirinus.

Deze is belastmet de coördinatie van de opleiding van de leerlingverpleegsters (gers), tot het behalen van het Z-diploma, en andere opleidingen. Daarnaast zal hij de leerlingverplegers begeleiden en is hij ook de coördinator van de bezigheidstherapie op alle afdelingen. Tevens zorgt hij voor de praktische begeleiding van de pedagogische aanpak in de paviljoens, en zorgt hij met de andere hoofdbroeder voor de rondleidingen, representatie en ontvangsten in het instituut.


Br. George

Deze is verantwoordelijk voor de verpleegkundige aangelegenheden van alle paviljoens en draagt tevens de zorg voor de medische onderzoekruimten, waaronder ook de apotheek. Hij behartigt het kontakt met de artsen. Daarnaast zal hij het vrouwelijk personeel begeleiden, zowel de leerlingverpleegsters als de huishoudelijke personeelsleden. Hij zal tezamen met de andere hoofdbroeder het kontakt met de ouders onderhouden en zitting hebben in de oudercommissie. Ook is hij verantwoordelijk voor het dienstrooster van de verplegenden.

N.B.

Aanname en verplaatsing van nieuw verplegend en, of huishoudelijk personeel, zal steeds plaatsvinden door de hoofdbroeders in overleg met de Geneesheer-Direkteur en in samenwerking met de psycholoog. Voor een effectieve begeleiding zal er dagelijks door de hoofdbroeders een kort rapport worden gehouden met alle afdelingshoofden, waar zomogelijk de afdelingsartsen bij tegenwoordig zullen zijn.


Economisch Direkteur.

Vakature


Administratie.

Dhr. Dekker.

Deze verzorgt de administratie van de Inrichting, zoals boekhouding, inkoop, patiëntenadministratie etc. Hij wordt geassisteerd door een typiste-telefoniste die tevens de receptie zal waarnemen.


Technisch personeel.

Hoofd:

vakature

leden;

dhr. J. Weersing - timmerman
dhr E.V.D. Heulen, - electriciën
dhr. Roelsema - plantsoendienst
dhr Meijer
dhr. Gerritsen
dhr. Barkhof, - wasserij


Algemene Staf;

Hierin zitten alle vastverbonden medici en psychologen van de Inrichting, zonodig uitgebreid met de daartoe speciaal uitgenodigde consulenten. Om een goed gecoördineerd medisch beleid te garanderen komt deze staf eens per maand in vergadering bij elkaar, waar alle nieuwe patiënten worden besproken en zonodig de reeds opgenomen patiënten gereëvalueerd. De taak is ook het vaststellen van de diagnose en het aangeven van de medisch therapie en het indiceren van evt. verder specialistisch gerichte uitbreiding van het onderzoek, event. met contraststof etc.


Afdelingsartsen.

Drs. W Hoogendam- Lanting; 3 x per week, supervisie afd, 1, 2, 3, en buitenpaviljoens
Dr. S.L.H. Notenmans: 3 x per week, supervisie afd, 4, 5, 6, en binnenpaviljoens.


Overige stafleden en consulenten

Drs. J. Staalt - huisarts. Deze maakt dagelijks zaalvisite over alle afdelingen.
Drs. M. Broer, - kinderarts. Eenmaal per week en verder zonodig.
Drs. K. Mook- Molenwijk, - revalidatiearts. Eenmaal per week.
Drs. U. Overbeek, - röntgenloog. Eenmaal per week.
Drs. J. Scholten. - internist, Eenmaal per maand
Drs. de Graaf, - huidarts. Eenmaal per maand
Dr C. Rümke, - kinderpsychiater. Op oproep
Drs. A. Edens, - K.N.O.-arts. Op oproep
Drs. M. v. Grunsven, - tandarts. Eenmaal per week
Drs. E. Ebels, - patholoog-anatoom.


Psychologen.

Drs. H. van Dongen, - klinisch psycholoog
Drs. G de Jager, - klinisch psycholoog
Drs. T Postema, - psychologisch, assistent.


Pedagogen

Mej. M. Schoenmaker, - pedagogisch begeleidster,
Br. Quirinus, - praktisch pedagogie,
Mevr. E. van Bodegom- Ooms, - pedagogisch adviseuse,


Maatschappelijk Werk

Mevr. A.M.A, Rademaker- Brey, - maatschappelijk werkster

Zij onderhoudt het contact met de ouders van opgenomen patiënten, in overleg met de afdelingsartsen en hoofdbroeders en draagt zorg voor een soepel verlopen van de opnamen, Zij ontvangt haar opdrachten voor milieuonderzoeken rechtstreeks van de afdelingsartsen.


Paramedische Staf.

Deze is verantwoordelijk voor de pedagogische en psychologische begeleding van de opgenomen patiënten en draagt zorg voor een adequate therapie. Ten behoeve van een soepel verlopende organisatie is, in het praktische vlak, deze sektor in 4 hoofdgroepen onderverdeeld. Elke onderafdeling houdt eenmaal per week een vergadering, onder leiding van de betrokken coördinator. Daarnaast wordt eenmaal per maand een grote therapeutische stafvergadering gehouden, waarin alle nieuwe patiënten worden besproken en in grote lijnen de gedragstherapie wordt aangegeven.

1, Speltherapeutische sector.
2. Onderwijstherapeutische sector
3. Arbeidstherapeutische sector
4. Fysiotherapeutische sector


Ad 1. Speltherapeutische sector

Coördinator is drs. G . de Jager

Therapeuten:

logopedisten:
mevr. E.M. v. Bodegom- Ooms
vakature

Speltherapie:
mej. A. van Werven
mevr, Kattenburg


Ad 2. Onderwijstherapeuten

Coördinator is drs. H. van Dongen

Onderwijstherapeut; dhr. Jansen.
Onderwijstherapeut; dhr. Kinds.


Ad. 3. Arbeidstherapeutische sector.

Coordinator is Br. Quirinus

arbeidstherapeut dhr. Hubert.
zr. v. Deutekom


Ad 4. Psychotherapeutische sector

Coördinator is de medische leider, die in overleg met de revalidatiearts en de fysiotherapeuten het programma voor do diverse patiënten opstelt en ook bepaalt welke patiënten voor deze therapie in aanmerking komen.


Verpleegkundige sector

Afdelingshoofden;

Pav. 1. zr. Kassens,
Pav. 2. zr. Drenth- Arends,
Pav. 3. br. Bakker
Pav. 4. br. Lips,
Pav. 5. hr. Raas en zr. van Deutekom,
Pav. 6. br. Sibon,


Buitenhuisjes;

algemeen Hoofd; br. René,

pedagogisch adviseuse mej. M. Schoenmaker,

Pav. 7. br. René
Pav. 8. zr. Hettinga,
Pav. 9. br. de Vries,
Pav. 10. zr. Krops,

Zij dragen zorg voor het goed functioneren van hun afdelingen en zien er op toe dat de opdrachton van de directie, staf en afdelingsartsen nauwlettend worden uitgevoerd. Om tot een gecoördineerd beleid voor het gehele instituut te komen zal er dagelijks rapport zijn in de stafkamer, met de hoofdbroeders en eventueel aanwezige afdelingsartsen. Daarnaast zal er maandelijks een bespreking per afdeling zijn, o.l.v. dea fdelingsarts, De verschillende stafleden maken regelmatig zaalvisite.


Bestellingen:

Keuken (voedsel, drank en rookwaren, schoonmaakartikelen); br. Timotheus
Kleding: br. Sylvester,
Spel- en activeringsmateriaals: br. Quirinus
Medische apparatuur: dr. S.L.H. Notermans
Bilbliotheekboeken: dr. S.L.H. Notermans
Meubilair; dr. S.L.H. Notermans


Inkoop, aanschaf nieuw materiaal, vervangingsreparaties, herstel.

Inkoop

Alle inkoop gaat via een bonsysteem, dat bij de administratie wordt ingeleverd. Alle bestellingen lopen via de administrateur en niet rechtstreeks. Of een verzoek tot bestelling zal worden gehonoreerd zal in de eerste instantie aan de hoofden van dienst worden voorgelegd en door de hoofdbroeder worden geparafeerd. Bij het aanschaffen nieuw materiaal beslist uiteindelijk de Geneesheer-Direkteur. Natuurlijk dient de aanschaf zoveel mogelijk tevoren worden gepland en in ieder geval binnen de begroting te vallen. In acute gevallen zal zonodig een aanvraag om extra krediet, in overleg met de econoom, aan het Bestuur worden voorgelegd


Medische Unit

Er zijn de volgende specialistische onderzoekmogelijkheden in deze unit:

Apotheek

Supervisie: dhr. S.B. Thio, zonodig bijgestaan door een apothekersassistente en voorlopig tot nader orde dhr. Liekens

E.E.G. -afdeling:

Supervisie: dr. S.L.H. Notermans, laborante: mevr. H. Scherpenhuizen - Verboom

Laboratorium

Supervisie: dhr. W.A. Reinkingh, dr. Staal zal dagelijks de gegevens van de bepalingen nagaan en zonodig aan de betrokken arts doorgeven. Laborante: mej. H. Raas

Röntgen -afdeling

Supervisie: drs. W. Overbeek. Laborante: mevr. Brascamp - vd. Hoek

Psychologie:

supervisie: drs. H. van Dongen en drs. G. de Jager. Assistent: dhr. Postema

Tandartskamer:

drs. van Grunsven. Assistenten: zr. Hollander, zr. Kassens, mevr. Roelofsen. Verder staat deze kamer ten dienste van: K.N.O.-arts, oogarts, huidarts, etc.

Medische onderzoekruimte:

Die tevens dienst zal doen als poliklinische behandelingsruimte t.b.v. alle medici, in overleg met dr. Notermans. Poli-broeder: dhr. Liekens

Bibliotheek:

administratie: mevr. Radermaker-Brey -tijdschriften. mevr. Scherpenzeel - Verboom -boeken (alleen uitlenen via kaartsysteem)


NB. Algemene richtlijnen t.b.v. de onderzoekingen en bepalingen

1. Steeds dient voor elk onderzoek een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij de betrokken afdeling. Dus zowel voor het EEG, Röntgen en Laboratorium, als voor de Psychologie

2. De betrokken supervisor is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op zijn afdeling en regelt naar eigen inzicht het specialistisch onderzoek


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl