In en om Assen

De oude kerk van Assen


Bronvermelding:
Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1916. Een artikel van J. M. Van Kuyk.


'De kerk te Asse 1756. Cornelis van Noorde. (collectie Provinciaal Museum)


Den indruk van een eenvoudig dorpskerkje


Onder de teekeningen door C. Van Noorde in 1756 gemaakt, waarvan het Museum in het vorig jaar uit het in de Universiteits bibliotheek te Leiden berustend Museum Bodellianum een kopie mocht verwerven, behooren die van de kerken te Assen, Diever en Meppel. De titelplaat geeft van eerstgenoemde kerk eene reproductie. Voor de plaatselijke geschiedenis van Assen is de afbeelding van de oude kerk, thans gemeentehuis, niet zonder belang, niet alleen omdat deze de noordzijde van het gebouw weergeeft, in afwijking van andere bestaande teekeningen, waarop alleen de voorzijde wordt aangetroffen, maar ook om de daarop afgebeelde omgeving van het kerkje.

Wanneer men namelijk het plaatje nauwkeurig beziet, zal men daarop achter de kerk nog een gedeelte van het voormalig kloostergebouw ontwaren en wel een deel van de vroegere predikantswoning - thans de kloostergang in het Museum van Oudheden - en in het verschiet, haaks daarop staande, een gedeelte van den vleugel van het hotel van den Commissaris der Koningin, welk gebouw toen nog zonder bovenverdieping was. Is de teekening juist, waaraan bij de groote nauwkeurigheid van de teekenmeesters dier dagen bijna niet valt te twijfelen, dan zou de oude schuur, welke vroeger achter de kerk stond eerst na 1756 zijn gebouwd en zou aldaar een open ruimte zijn geweest, zoodat de Brink en het binnenplein van het vroegere kloostergebouw niet door een hek of op andere wijze van elkaar gescheiden waren.

Voorts zou dan de muur nĂ  1756 zijn gebouwd, tenzij Van Noorde, om ons een gedeelte van het voormalig kloostergebouw te doen zien, de oude schuur en den bedoelden muur op zijne teekening heeft weggelaten, hetgeen mogelijk, doch niet waarschijnlijk is. Bij nadere beschouwing van de titelplaat zien wij midden op den Brink een gebouwtje staan, waarop betrekking heeft de met 19de eeuwsche hand aan de achterzijde van de oorspronkelijke teekening geplaatste aanteekening: ,,Het huis aan de westzijde is sedert weggebroken ". Kennelijk heeft men hier voor zich de zoogenaamde Priesterswoning, later in den Franschen tijd als Mairie gebruikt en in 1825 afgebroken.

Duidelijk zijn aan de noordzijde daarvan twee kruisramen te zien, blijkbaar van dezelfde constructie als het uit het oude kloostergebouw afkomstige exemplaar van een soortgelijk raam, thans nog aanwezig in den muur van de gang, gelegen achter de zaal in het hotel van den Commissaris der Koningin. De kerk zelf geeft geheel den indruk van een eenvoudig dorpskerkje, voorzien van een niet onaardig spits torentje, geplaatst op een vrij hoog dak, hooger dan dat, hetwelk thans op het gemeentehuis staat. Zooals men ziet ontbreekt nog het gedeelte van het zoogenaamde koor, waarmede de kerk in 1817 aan de oostzijde werd uitgebreid, terwijl de later aangebrachte zijdeur nog niet aanwezig is en de verbouwing der ramen nog niet heeft plaats gehad.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl