In en om Assen


Drenthe; vandaog, gister en eergister
Geschiedenis van de Molukkers uit Drenthe

Op dit moment zijn over de hele wereld zo'n veertig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, honger, vervolging, oorlog. Een Drentse bevolkingsgroep die dat alles al heeft meegemaakt is de groep van de Molukkers. Zo'n vijfenveertig jaar geleden kwamen ze naar ons land, nadat Indonesië een onafhankelijke republiek was geworden. In Drenthe kregen ze een woonplek in het voormalige doorgangskamp uit de Tweede Wereldoorlog in Westerbork: het Woonoord Schattenberg. Over de redenen, de komst van Molukkers en hun geschiedenis leest u meer op de volgende pagina's.

Naar overzicht

Dagelijkse Drentse Taal (DDT) voor toeristen, Drenten en Drenteniers.

Hoe begroet je een echte Drent? Hoe bestel je een drankje in een Drents dorpscafé? Hoe bestel je een echte droge worst bij de slager? Wie zich werkelijk thuis wil voelen in Drenthe, zal zich de Drentse taal eigen moeten maken.

Lees verder

Ellert en Brammert

Wanneer men in het uur van middernacht over de heide ging, dan zag men, nabij de zogenaamde Moordkuil, de bleke schimmen van Ellert en Brammert rondzweven. Hun handen rookten nog van het bloed hunner slachtoffers: akelig klonk hun gegil over de vlakte, totdat zij met de klokslag van énen zich aan het menselijk oog onttrokken.

Lees verder

Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Op de natuurbegraafplaats Hillig Meer in de bossen van Eext in Drenthe kunt u uw naaste in harmonie met de natuur begraven

Lees verder

Drenthe(n) en de oorlog van 1940 - 1945

Herinneringen aan de periode 1940 - 1945 in Drenthe

Naar overzicht

De geschiedenis van het Noorder Dierenpark Emmen

In 1995 schreef men: "...Het park nadert met z'n huidige oppervlak de grenzen van z'n groei met rasse schreden. Het is mogelijk dat die groei voortgezet zal kunnen worden op de nabijgelegen Noordbargeres. Al sedert 1993 worden de mogelijkheden onderzocht om op dit terrein een themapark in te richten als uitbreiding van het Noorder Dierenpark. Voor het park ligt hier misschien de mogelijkheid om opnieuw een weg in te slaan die andere dierentuinen nog niet bewandelen. Kortom, een kans om een 21e eeuwse dierentuin te ontwikkelen..."

Lees verder

Deurzerdiep: cultuurhistorisch onderzoek

In 2010 verichtte Grondmij Nederland een cultuurhistorisch onderzoek in het gebied ten oosten van de bebouwde kom van Assen. Dit naar aanleiding van een twaalftal geformuleerde onderzoeksvragen. Lees op de volgende pagina de conclusies van het onderzoek

Lees verder

Drenthe beter begrepen

De Landschap Drenthe was in vroeger eeuwen geen oord waar je voor je plezier naar toe ging. Alleen degenen die vanuit de kleine Drentse vesting Coevorden over de Hondsrug naar het rijke Groningen reisden, kwamen er. In hun dorpen leidden de Drenten lange tijd een onopvallend en weinig benijdenswaardig bestaan. Ze verbouwden wat ze nodig hadden en redden het daarmee. Als de natuur een handje hielp tenminste.

Lees verder

Drenten te water
Scheepvaarthistorie van "D'olde lantschap'

De geschiedenis van de Drentse scheepvaart heeft alles te maken met de aanwezigheid van turf in deze provincie. Talloze turfschepen uit Drenthe voeren in vroegere tijden naar het midden en westen van het land om daar de groeiende steden van brandstof te voorzien. Door de industrialisatie in de 18e een 19e eeuw nam de vraag naar deze brandstof sterk toe en de provincie Drenthe werd al snel de belangrijkste turfleverancier in ons land.

Lees verder

Langs de Norger- en Kolonievaart

De in de achttiende eeuw aangelegde Norgervaart verbond de Drentse Hoofdvaart met het veengebied rond Huis ter Heide. Toen de Maatschappij van Weldadigheid in 1822 drieduizend hectare veen en heide kocht, om bedelaars en zwervers aan een bestaan te helpen, kreeg de Norgervaart er een zusje bij. Dat werd de Kolonievaart.

Lees verder

De geschiedenis van het detentiedorp Veenhuizen

De overgang naar Justitie heeft verstrekkende gevolgen voor Veenhuizen. Het ministerie besluit het dorp om te vormen tot Justitiedorp met gevangenissen en werkgebouwen, personeelswoningen en gebouwen van algemeen nut - ziekenhuis, elektriciteitscentrale, scholen, brandweerkazerne, slagerij enzovoorts. Het is de bedoeling dat Veenhuizen geheel zelfvoorzienend wordt en Justitie haar personeel kan verplichten in het dorp te wonen.

Lees verder

Drenthe, uw velden mijn luilekkerland

Drenthe behoort tot de oudst bewoonde landschappen van ons land. Vroeger dan in de omringende gebieden bouwde een eenvoudige boerenbevolking al enkele nederzettingen op het Drents plateau. Rendierjagers en hunebedbouwers trokken vele duizenden jaren geleden door dit gebied. De prehistorie van Drenthe is uiterst belangrijk. In tegenstelling daarmee is de weinige kennis die we van de eerste paar eeuwen na het begin van de jaartelling hebben.

Lees verder

Het Drentse Volkskarakter

Vermoedelijk is er geen tijdperk in de geschiedenis geweest, waarin alles zo snel veranderde als tegenwoordig. Ook Drente ontkomt daar niet aan. Eendeels is dit toe te juichen: Een gezonde ontwikkeling is nodig, wil er geen verstarring optreden. Een boom moet groeien en nieuwe loten vormen, anders komt er teveel dood hout aan. De stedeling zou het platteland gaarne als één groot museum behouden.

Lees verder

Drenthe verandert

In 1947 beschreef de auteur K. van Dijk het veranderingsproces zoals dit plaats vond binnen boerderij en gezin in Drenthe. De illustraties in dit boekje waren van de hand van Hans Heyting

Lees verder

Geschiedenis van het vervoer in Drenthe

Echt snel ging het natuurlijk niet vroeger. Toen je nog helemaal afhankelijk was van je eigen loopvermogens en van de pk's die paarden leverden. Een tocht dwars door Drenthe was zonder meer een hachelijk avontuur

Lees verder

"Opbouw Drenthe" en de industrialisatie van de Drentse samenleving

Ten verband met de industrialisatie en de daaruit voortvloeiende nieuwe behoeften zijn thans vooral van belang: de huishoudelijke voorlichting, die ondergebracht bij Opbouw Drenthe, op het gehele Drentse platteland door middel van cursussen en demonstraties de huisvrouwen advies en voorlichting geeft op alle terreinen van huishoudelijke aard. In verband met de' mogelijkheid van ziekte en oververmoeidheid van de huisvrouw, is het rust- en vakantiehuis voor huisvrouwen „De Berkenhof" te Zuidlaren van betekenis.

Lees verder

Centrale Vereeniging voor den opbouw van Drenthe
verslag over 1929

Het verslag over 1929 schets een beeld van de Drentse venen en de problematiek waarmee opbouw Drenthe geconfronteerd werd. Ook geeft het een inkijk in de oplossingen die hiervoor bedacht werden.

Lees verder

Het Drents Economisch Technologisch Instituut te Assen

Een overzicht van de werkzaamheden van het Drents Economisch Technologisch Instituut te Assen is inderdaad wel een vanzelfsprekende zaak in het kader van dit speciale industrialisatienummer. Immers, het doel van het Deti is het bevorderen van de welvaart in Drenthe, in het bijzonder ook door het stimuleren der industrialisatie. Hoewel door het laatste misschien de grootste bekendheid werd verkregen, omvatten de werkzaamheden van het Deti in concreto veel meer. Voor liefhebbers van schema's hebben we een en ander als volgt ingedeeld!

Lees verder

Het meisje van Yde

Het Meisje van Yde is de enige figuur van wie de naam nooit bekend zal worden. Toch heeft bijna iedereen haar gezicht gezien. In mei 1994 staat ze voor het eerst in de krant en komt ze op televisie. Ze is de oudste mens in Nederland die een gezicht heeft gekregen.

Lees verder

De geschiedenis van Huize Mariëncamp

45 Jaren lang was Mariëncamp een begrip in Rolde en de wijde omgeving. In 2009 ging de intramurale instelling op in de woonwijk Nooitgedacht. In het kader van 'kijk vooruit, maar koester het verleden' een overzicht vol herinneringen.

Naar overzicht

De zon kwam op in Gieten en ging weer onder

The House of the Rising Sun werd een regionaal centrum voor de alternatieve jongerenscene waar muziek gedraaid werd die je elders amper hoorde: Frank Zappa en zijn Mothers of Invention en de toen nog vrijwel onbekende Led Zeppelin. Omdat er in Gieten altijd wel wat gebeurde, kwamen de bezoekers uit de wijde omtrek. Honderd bezoekers per avond was normaal.

Lees verder

Café de Amer in Amen

Ab Sligter en Ineke Schepers toverden een slapend dorpscafé in enkele jaren om in een trekpleister voor muziekliefhebbers en toeristen uit alle delen van het land. Nationaal en internationaal bekende muzikanten van handgemaakte muziek roemen Ab Sligters formule van de 'luisterconcerten'. Het is even bibberen zo'n doodstille zaal, maar vervolgens ontstaat er wél wat.

Lees verder

Piraten in Drenthe

Lucas Koops sprak met 'echte' piraten en raakte onder de indruk van hun passie voor de Nederlandstalige muziek. Al tientallen jaren weten de geheime zenders schijnbaar moeiteloos hart en ziel van een brede groep luisteraars te bereiken, iets waar 'Hilversum' slechts moeizaam en dan ook nog mondjesmaat in slaagde.

Lees verder

Drenthe in de ether

Voor de ontwikkeling van de lichte muziek in Drenthe is de regionale radio van groot belang geweest. Dat begon in 1948 al toen het Drents programma nog onderdeel uitmaakte van de Regionale Omroep Noord. Via de Drentse uitzendingen werden de Thrianta's snel populair en dat hield niet op bij de Drentse grens. Ze waren de eersten in een lange reeks Drentse artiesten die de regionale radio veel dank verschuldigd waren.

Lees verder

De "Poasbulte" in Drenthe

Over het algemeen neemt men echter wel als vaststaand aan, dat de paasvuren overblijfselen zijn uit de eredienst van onze Germaanse voorvaderen. De oude Germanen wijdden aan Ostara, de godin van de herlevende natuur, die uit de banden van de winter de lente te voorschijn deed komen, hun vreugdevuren. Naar deze godin heet in Duitsland het Paasfeest nog "Ostern". Het ontsteken van vuren in het voorjaar is oudtijds overal gebruikelijk geweest. En het gebruik heeft zich staande gehouden, in weerwil van de tegenstand der geestelijkheid, die daartegen nog al ijverde.

Lees verder

De strijd tussen natuurbescherming en de landbouw

Wie in een week boeren uit het Reestdal heeft zien protesteren en de milieuraad Drenthe heeft zien vergaderen weet dat er om het behoud van dit Drentheland een heftige strijd wordt gevoerd, die nog lang niet is gestreden. De natuurbeschermers hebben op het ogenblik de wind wat meer in de zeilen. De provinciale overheid heeft in een relatienota bijvoorbeeld gronden in zuidwest-Drenthe waar weinig aan zal mogen veranderen.

Lees verder

Geschiedenis van de keuters en keuterijen in Drenthe

De grote boerderijen maken nog steeds deel uit van het Drentse landschap. De rieten daken van de oude boerderijen in de esdorpen zijn een vertrouwd en bekend beeld. In de grote ontginningen van heidevelden en venen zijn boerderijen niet weg te denken. Keuterijen zijn net zo'n belangrijk onderdeel van de bebouwing. Ze zijn het zichtbare overblijfsel van een periode die voor het grootste deel verleden tijd is.

Lees verder

Oude ambachten in Drenthe

Het leven van de Drenten is in de woelige twintigste eeuw meer veranderd dan in alle eeuwen daarvoor. Dat maken de verhalen van de mensen op de volgende pagina, over het beroep waarmee zij de kost hebben verdiend. wel duidelijk

Naar overzicht

Stedenschoon ontbreekt in Drenthe

De auteur uit in een artikel gedateerd 1934 zijn ongenoegens  over de stand der Moderne Bouwkunst in Drenthe;
“…Een dorpstimmerman ... met de minderwaardige inzichten in het bouwkunstig deel van zijn taak, dat het meerendeel dezer functionarissen demonstreert, is in staat, in tien jaar een geheel dorp ten gronde te richten, onder de toejuichingen van zijn verrukte opdrachtgevers…”  en hij vervolgt
“…maar zal op een kwaden dag blijken, hoe onherstelbaar het ontluisterd werd door lieden, uit op materieel gewin of al te zeer beheerscht door het koele verstand…”

Lees verder

De 'Broesende Broene Bonen' van Ben Hut

Ben Hut (55) uit Zuidwolde is een meester in het ‘vangen’ van geuren. Van aangename, fijne aroma’s tot ‘gekke’ boerenluchtjes zoals koeienvlaai en kuilvoer. En vooral die laatste verdienen natuurlijk een naam in het dialect. Wat te denken van Doucheziepe veur peerdevolk, Heidehaorziepe, Schaopemelk doucheziepe en Opoe’s hunnigzalve veur ‘t lief. Ook zijn nieuwste aanwinst is, zoals het Hut betaamt, niet alledaags: de geur van de mooiste meid van Sleen.

Lees verder

De geschiedenis van Drenthe en haar turf

"Als kind maakte ik het harde, karige bestaan van de veenarbeiders van Emmer - Erfscheidenveen van nabij mee. Ik bezocht hun plaggenhut, stak zelf turf, stond in de veenput, bij de locomobiel, was bij het stoeken en loegen aanwezig, duwde de lorries, stapelde turf in de bult en ging mee op turftransport. Ik zag de veenbranden, de marechaussee met blanke sabel en de werkverschaffingsbussen. Ik ken de veenarbeiders en hun kinderen uit school, politiek, kerk, buurthuiswerk en sport door en door en trouwde met een Emmer-Erfscheidenveense", aldus Meent van der Sluis.

Naar overzicht

De Drenten en hun kunstenaars

.J. Mol portretteerde op de rechter afbeelding zijn Meppeler vakbroeder Klaas Smink, een van de voormannen van de fameuze Meppeler kunstenaarsvereniging 'Kunst en Vriendschap'. Lees hier het verhaal over kunstenaars en kunstenmakers tijdens honderd jaar cultureel leven in Drenthe.

Lees verder

Beeldende kunst in Drenthe

'Wat is het, dat in het landschap en de bevolking van Drenthe u steeds weer aantrekt, en waardoor u bij voorkeur uw objecten (ook) in Drenthe zoekt?" Van de tien kunstenaars aan wie deze vraag werd gesteld, was Roessingh een van de drie die in Drenthe waren geboren. Van de overige woonden er nog twee in de provincie, maar de rest kwam hier slechts af en toe werken.

Lees verder
Het ontstaan van de Drentse havezaten

Een aantal Drentse havezaten is ontstaan uit een leengoed; bijvoorbeeld Batinghe, het grootste deel evenwel ontstond uit een gewoon landgoed in vrij bezit; zoals de Havixhorst. Wat zij echter gemeen hadden, was dat ze eigendom waren van een edelman. Door het bezit van een havezate had deze enkele rechten.

Lees verder

Culturele Evenementen in Drenthe

Op deze pagina wordt aandacht besteedt aan culturele evenementen die plaats hebben gevonden in Drenthe. Via tekst, video- en fotomateriaal kunt u zich een indruk vormen van de diverse manifestaties.

Naar overzicht


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl