In en om Assen

Stamboom van de familie Kooistra


Bronvermelding:
Een gedeelte uit: 'Genealogieën van de families Kootstra / Kooistra uit Schoterland / Opsterland en Hogenbirk uit het Gooi'.
Samengesteld door Martin Lammerts in 2009 met respect voor het klaren van deze enorme klus.


Gedeelte van de kaart Zevenwouden (Friesland) datering: 18de eeuw (Foto: hetgeheugenvannederland)


Inleiding door Martin Jan Lammerts


geboren te Groningen op 20 mei 1946, is een zoon van Willem Lammerts (geboren te Groningen op 24 september 1916, overleden te Leeuwarden op 1971) en Trientje Roeders (geboren te Groningen op 1 september 1920, overleden te Assen op 21 mei 2004). Trientje is de oudere zus van Geertruida Margaretha Roeders (geboren te Groningen op 25 mei 1932), weduwe van mijn oom Piet Kooistra.


In de jaren 2001 en 2002 heb ik op verzoek van mijn oom Piet Kooistra, geboren te Assen op 17 juni 1927, overleden te Assen op 10 mei 2003, onderzoek gedaan naar de herkomst van zijn familie. Ik heb daarvoor onderzoek gedaan in de provinciale archieven in Assen en Groningen en tevens geprobeerd via Internet gegevens over de familie Kooistra te verkrijgen.

Helaas kon ik de herkomst van de familie Kooistra niet achterhalen; ik kwam niet verder dan Sietze Aukes Kooistra, geboren in 1848, zoon van Auke Aukes Kooistra. Ik heb me vervolgens verdiept in de herkomst van zijn moeder, Wilhelmina Christina Hogenbirk, en ontdekte dat zij –zowel van vaders als van moeders zijde- uit een “kolonistengeslacht” kwam. Deze ontdekking heeft mijn belangstelling voor de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid gewekt.

Het werk van de Maatschappij van Weldadigheid staat de laatste tijd sterk in de belangstelling: een aflevering van de door de RVU-educatieve omroep in de jaren ’90 van de vorige eeuw uitgezonden serie “Verbeter de mensch..” gaat o.a. over Elisabeth Burks, een voorouder van Piet Kooistra, koloniste in Frederiksoord.

Ook in het boek “De Proefkolonie” van Wil Schackmann, dat gaat over de stichting van Frederiksoord als experiment om werklozen uit de steden die voor hun levensonderhoud geheel overgeleverd waren aan liefdadigheid, een menswaardig, werkzaam en dus zinvol leven te bieden, komen voorouders van Piet Kooistra voor. Onder de eerste gezinnen die zich in Frederiksoord vestigden waren dat van Jan en Elisabeth Burks, Johannes Bodenstaff en Gerrit Hogenbirk (ten onrechte in het boek “Hogenbrink” genoemd), allen voorouders van Piet Kooistra van moederszijde.

Ik had de indruk dat hij niet heel blij was met de ontdekking dat hij van kolonisten (die in Drenthe nog steeds vaak als armoedzaaiers worden bestempeld) afstamde. Ten onrechte, want ongeveer de helft van de Drentse bevolking is op een of andere manier verwant met kolonisten. Zelfs is enige trots op zijn plaats, want in veel gevallen waren zijn voorouders hardwerkende en oppassende mensen en Johannes Bodenstaf was zelfs de eerste kolonist die een vrij beroep uitoefende: hij was kolonist-aannemer en bouwde en verplaatste kolonistenhoeves, waarvoor hij een behoorlijke vergoeding ontving.

In mei 2009 deed ik via Internet opnieuw onderzoek naar de familie Kooistra in de hoop toch nog meer gegevens te kunnen ontdekken. Ik stuitte op de genealogie Koops – Harms en ontdekte daarin dat de familie Kooistra, waarnaar ik op zoek was, eigenlijk Kootstra heet. Auke Aukes, de jongste zoon van Auke Jans van Kooten of Kootstra, ging de boeken in met de achternaam Kooistra, terwijl alle andere familieleden de achternaam Kootstra hebben. Ik heb alle nieuwe gegevens in het tweede halfjaar van 2009 gevoegd bij de reeds gevonden informatie en zo is deze genealogie tot stand gekomen.

Een genealogie is nooit compleet, altijd komen er nieuwe familieleden bij. Helaas is het vaak erg moeilijk om gegevens te vinden over personen die na 1900 zijn geboren. De gegevens van de burgerlijke stand zijn in veel gevallen niet openbaar en dus is de schrijver van de genealogie dan afhankelijk van gegevens vanuit de familie zelf, van publicaties op het Internet en van overlijdensadvertenties. In deze genealogie zal men derhalve van de jongere generaties helaas (te) weinig gegevens aantreffen.

Vries, december 2009


Op deze pagina start de geschiedenis van de familie Kooistra in 1815 in Terwispel, Friesland


Geschiedenis Terwispel


De leeftijd van Terwispel als nederzetting is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is duidelijk dat er rond het dorp al in 750 na Christus een bloeiende handel plaatsvond. Dat is op te maken uit de vondst van 161 zilveren munten die rond 750 in de grond terecht zijn gekomen: een paar zilveren ringen en een stukje platgeslagen zilver. De zilveren kleinoden werden in 1863 bij het vervenen bezuiden het Alddjip in de bonkaarde aangetroffen (Bonkaarde = de bovenlaag op het veen, welke verwijderd moet worden voordat er kan worden begonnen met het verwerken van het veen tot turf). Het Alddjip had enkele zijstroompjes waarvan het grootste tussen Terwispel en Kortezwaag ontsprong. De benaming stroomopwaarts was achtereenvolgens Mûdjip, Wispel en Alde Ie. De Wispel heeft aan Terwispel zijn naam gegeven. Het dorp komt in 1315 voor als Wispolia, in 1336 als Westpalia en in 1489 als Wyspola.

Terwispel was een aantal eeuwen geleden een groot dorp wat uitgestrektheid betreft. Ook werd het samen met Beets genoemd als hooischuur van Opsterland, een vruchtbaar dorp dus. De huidige Bûtewei heette in 1664 dan ook de Wispeler Hooywech. De uitgestrektheid kwam er in het kort op neer dat de grenzen lagen bij Gorredijk, Langezwaag, Oldeboorn en Nij Beets. In 1749 was het beroep van de gezinshoofden als volgt verdeeld: 78 boeren, vijf werkers in ambacht en handel, vijftien arbeiders en twee waren werkzaam voor kerk en overheid. Het dorp was zeer dun bevolkt en verre van rijk.

Terwispel ontwikkelde zich in de 19e eeuw snel door de lage vervening waardoor Venebuurt, Kolderveen en Tijnje ontstonden. Het aantal inwoners steeg door die vervening van 519 in 1815 naar 2401 in 1895. De latere daling van het inwonertal is mede een gevolg van de afscheiding van Tijnje na 1900. In de Terwispeler historie speelt de strijd tegen het water een belangrijke rol. Nog altijd is een stukje noeste arbeid uit de 15e eeuw bewaard gebleven. De bewoners groeven toen zelf de Wispelder Walle om zich te beschermen tegen het opkomend water van met name de Ie en de Wispel. Het tracé van de Walle is nog goeddeels te zien: vanaf het einde van de Bûtewei loopt de Walle over het Kolderveen richting Opsterlandse Compagnonsvaart waarna hij zijn weg vervolgt op de Alde dyk.


Auke Aukes Kootstra


Het gezin van Auke Aukes KooTstra komt later in de boeken voor met de achternaam KooIstra. Mogelijk is hier sprake van een ambtelijke verschrijving


Auke Aukes Kootstra wordt geboren te Terwispel omstreeks 1815, overleden te Opsterland op 26 september 1894
Zoon van Auke Jans Kootstra, geboren te Schoterland op 30 november 1760, overleden te AEngwirden op 14 maart 1815 en Grietje Feitzes Jeeninga, geboren te Langezwaag in 1769, overleden te Opsterland op 25 mei 1846.

Huwt te Opsterland op 20 januari 1845 met Foekje Sytzes Dijkstra, geboren te Gorredijk (gem. Opsterland) op 29 maart 1814, overleden in de gemeente Opsterland op 9 september 1894, dochter van Sietse Lawysco Dijkstra en Martsen Sietses Steringa.

Kinderen uit het huwelijk:

1. Sytsze Aukes Kootstra, geboren te Utingeradeel op 15 maart 1845, overleden te Leeuwarden op 21 juni 1846
2. Sietse Aukes Kootstra, geboren te Leeuwarden op 23 juli 1848, overleden te Assen op 11 augustus 1929;
3. Douwe Aukes Kootstra, geboren te Leeuwarden op 9 juni 1852, overleden te Leeuwarden op 2 mei 1858
4. Bonne Aukes Kootstra, geboren te Leeuwarden op 26 september 1857, overleden te Leeuwarden op 2 mei 1858

Het is frappant dat beide jongste zoons op dezelfde dag overlijden.


Sietse Kooistra en Geertje Drost (1880 - 1949) - foto ter beschikking gesteld door Auke Kooistra -


De kinderen van Auke Aukes Kootstra (ca 1815-1894)


Sietse (ook: Sytze) Aukes Kooistra Geboren te Leeuwarden op 23 juli 1848, overleden te Assen op 11 augustus 1929.
Zoon van Auke Aukes Kooistra, geboren te Terwispel omstreeks 1815, overleden te Opsterland op 26 september 1894 en Foekje Sijtses Dijkstra, geboren te Gorredijk (gem. Opsterland) op 29 maart 1814, overleden in de gemeente Opsterland op 9 september 1894.

Huwt in de gemeente Opsterland op 23 februari 1871 met Geertje Pieters Drost, geboren te Terwispel (gem. Opsterland) op 10 februari 1848, overleden te Groningen op 12 januari 1927, dochter van Pieter Harmens Drost en Hendrikjen Martens Tromp.
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Pieter Kooistra, geboren in de gemeente Opsterland op 14 december 1877;
2. Auke Kooistra, geboren te Kloosterveen (gem. Smilde) op 24 januari 1880, overleden te Assen op 27 februari 1949;
3. Harm Kooistra, geboren te Loonerveld (gem. Assen) op 15 augustus 1884, overleden te Assen op 21 maart 1885
4. Geertje Kooistra, geboren te Loonerveld (gem. Assen) op 1 mei 1886, overleden te Assen op 2 april 1891
5. Sietse Kooistra, geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 9 juli 1964;
6. Harm Kooistra, geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 24 maart 1891


De kleinkinderen van Auke Aukes Kootstra (ca 1815-1894)


De kinderen van Sietse Aukes Kooistra (1848-1929)

Pieter Kooistra

Geboren in de gemeente Opsterland op 14 december 1877, overleden te .... op ......
Zoon van Sietse Aukes Kooistra, geboren te Leeuwarden op 23 juli 1848, overleden te Assen op 11 augustus 1929 en Geertje Pieters Drost, geboren te Terwispel (gem. Opsterland) op 10 februari 1848, overleden te Groningen op 12 januari 1927.

Huwt 1e maal te Assen op 18 maart 1914 met Antje Philips, geboren Aardscheveld (gem. Assen) op 20 september 1874, overleden te Aardscheveld op 4 april 1920, dochter van Karst Philips, geboren te Assen op 30 maart 1839, overleden te Assen op 17 augustus 1915, en Aaffien Schipper, geboren te Westerlee omstreeks 1837, overleden te Assen op 9 oktober 1917.
Antje was eerder gehuwd met Roelof Abbring, dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden op 27 maart 1913.


Foto genomen 1899 toont Antje Philips voor haar plaggenhut op het Aardscheveld nabij Assen. Voor de plaggenhut v.l.n.r.: Abbring jr., Henderkien Daalman en Antje Abbring-Philips (collectie: Drents Museum)


Pieter Kooistra huwt 2e maal te Assen op 14 juli 1920 met Geessien Overbeek, geboren te Kloosterveen (gem. Assen) op 26 juli 1876, weduwe van Seje Barts Jonkers, dochter van Jacob Overbeek, geboren te Smilde op 5 maart 1830, overleden te Kloosterveen op 30 maart 1902, en Geertien Bakker, geboren te Assen op 30 november 1834, overleden te Assen op 6 september 1904.
Kinderen uit het huwelijk: 1. Geessien Kooistra, geboren te Assen op 29 maart 1921; geen verdere gegevens bekend


Auke Kooistra

Geboren te Kloosterveen (gem. Smilde) op 24 januari 1880, overleden te Assen op 27 februari 1949.
Zoon van Sietse Aukes Kooistra, geboren te Leeuwarden op 23 juli 1848, overleden te Assen op 11 augustus 1929, en Geertje Pieters Drost, geboren te Terwispel (gem. Opsterland) op 10 februari 1848, overleden te Groningen op 12 januari 1927

Huwt te Assen op 25 september 1918 met Willemke Bergsma, geboren te Haulerwijk (gem. Ooststellingwerf) op 27 december 1891, overleden te Assen op 7 mei 1967, dochter van Jan Bergsma en Grietje Johannes van der Brug.

Kinderen uit het huwelijk:

1. Sietse Kooistra, geboren te Groningen op 6 juli 1919, overleden op 23 februari 2007;
2. Grietje Kooistra, geboren te Assen op 7 september 1920; geen verdere gegevens bekend
3. Geertje Kooistra, geboren te Assen op 2 februari 1922; geen verdere gegevens bekend
4. Henderika Kooistra, geboren te Assen op 10 maart 1924; geen verdere gegevens bekend
5. Jantje Petronella Wilhelmina Kooistra, geboren te Assen op 5 mei 1928; geen verdere gegevens bekend
6. Aukje Kooistra, geboren te Assen op 17 augustus 1929; geen verdere gegevens bekend
7. Wilhelmina Aukina Kooistra, geboren te Assen op 20 februari 1931
8. Foekje Kooistra, geboren te Assen op 28 juli 1932

Auke is opperman. Het gezin woont in de periode 1920 – 1930 te Assen in de Rolderstraat nummer 48 en de Kloekhorststraat nummer 13.


Sietse Kooistra en Wilhelmina Christina Hogenbirk


Sietse Kooistra

Geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 9 juli 1964. Zoon van Sietse Aukes Kooistra, geboren te Leeuwarden op 23 juli 1848, overleden te Assen op 11 augustus 1929 en Geertje Pieters Drost, geboren te Terwispel (gem. Opsterland) op 10 februari 1848, overleden te Groningen op 12 januari 1927.

Huwt te Assen op 1 september 1920 met Wilhelmina Christina Hogenbirk, geboren te Assen op 17 oktober 1899, overleden te Assen op 2 mei 1980, dochter van Johannes Hogenbirk, sigarenmaker, geboren te Assen op 17 oktober 1864, overleden te Ooststellingwerf op 19 december 1944 en Harmanna Ebeling, geboren te Smilde op 11 mei 1865.

Zij betrokken een woning aan de Sluisstraat en nadat deze door brand werd verwoest verhuisden zij in 1949 naar de Dahliastraat

Kinderen uit het huwelijk:

1. Sietse Kooistra, geboren te Assen op 15 maart 1921, overleden te Assen op 14 augustus 1991;
2. Johannes Kooistra, geboren te Assen op 2 juli 1924, overleden 28 juni 2015; huwt G. Schothorst
3. Harmanna (Mannie) Kooistra, geboren te Assen op 1 maart 1926; huwt Harri Sommeling, geboren te Leiden op 17 augustus 1922, overleden te Assen op 8 mei 1999, zoon van Theodorus Wilhelmus Sommeling en Johanna Oudshoorn;
Mannie en Harri krijgen vier kinderen: Theo, Sietse, Harrie en Christa
4. Geert Kooistra , geboren te Assen op 1 maart 1926;
5. Piet Kooistra , geboren te Assen op 17 juni 1927, overleden te Assen op 10 mei 2003;
6. Fennie Kooistra, geboren te Assen op 1 augustus 1930, overleden te Assen op 29 november 1999; huwt Herman Westerhof, geboren omstreeks 1922, overleden te Assen op 30 april 1987.
Fennie en Herman krijgen twee kinderen: Jan Sietse Herman (26-6-1954) en Wilma.


Foto genomen tussen 1920 en 1922 toont woningen aan de noordzijde van de Dahliastraat in het Blauwe Dorp te Assen-Oost. Vanaf 1922-1923 is de linkerzijde (zuidzijde) van de straat ook bebouwd. (collectie Gemeente Assen). Nadat hun huis in de Sluisstraat door brand was verwoest verhuisden Sietse Kooistra en Wilhelmina Christina Hogenbirk rond 1949 naar de Dahliastraat.


De achterkleinkinderen van Auke Aukes Kootstra (ca 1815-1894)


De kinderen van Auke Kooistra (1880-1949)

Sietse Kooistra

Geboren te Groningen op 6 juli 1919, overleden op 23 februari 2007
Zoon van Auke Kooistra, geboren te Assen op Kloosterveen (gem. Smilde) op 24 januari 1880, overleden te Assen op 27 februari 1949 en Willemke Bergsma, geboren te Haulerwijk (gem. Ooststellingwerf) op 27 december 1891, overleden te Assen op 7 mei 1967.

Huwt met Maria Hendrika Jongman, geboren te Assen op 3 mei 1921, overleden te Assen op 28 augustus 2009.

Kinderen uit het huwelijk:

1. Auke Kooistra geboren op 1 oktober 1947; huwt op 21 december 1973 met Trijntje de Vries geboren 20 oktober 1948 dochter van Lambert Jacob de Vries en Jantje van Buiten;
Kinderen uit het huwelijk: Arnold Robert Kooistra, geboren 19 juni 1975 te Assen en Oscar Jeroen Kooistra, geboren 6 juni 1977 te Smilde
2. Maria Catharina (Ria) Kooistra geb. in Assen op 27-9-1948, getrouwd op 21-09-1970 met Hendrik Egbert Cats (Henk). Kinderen uit het huwelijk: Sandra Monique (Sandra) geb.12-12-1971 en Marcel René (Marcel) geb. 8-02-1973.


Sietse Kooistra sr. in functie als motoragent bij de Gemeente Politie in Amsterdam (rechts op de motor). Foto van Ben van Meerendonk genomen in 1958 op het Sationsplein in Amsterdam


De kinderen van Sietse Kooistra (1890-1964)


Sietse Kooistra

Geboren te Assen op 15 maart 1921, overleden te Assen op 14 augustus 1991.
Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 9 juli 1964 en Wilhelmina Christina Hogenbirk, geboren te Assen op 17 oktober 1899, overleden te Assen op 2 mei 1980.

Huwt te Assen op 27 augustus 1949 met Maria Gerritdina Botter, geboren te Assen op 30 juli 1926, overleden te Assen op 5 juni 1994, dochter van Franciscus Hendrikus Botter en Trijntje Nienhuis.

Kinderen uit het huwelijk:

1. Sietse Kooistra, geboren te Assen op 30 januari 1950

In 1952 verhuisden Sietse en Marie naar de Ortheliusstraat in Amsterdam


Deze foto uit 1950 toont de achterkant van de huizen in de Ortheliusstraat in Amsterdam (collectie: beeldbank Amsterdam)


Johannes Kooistra


Geboren te Assen op 2 juli 1924
Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 9 juli 1964 en Wilhelmina Christina Hogenbirk, geboren te Assen op 17 oktober 1899, overleden te Assen op 2 mei 1980.

Huwt te Assen in 1952 met Geertje Schothorst, geboren te Assen op 8 december 1927, dochter van Lammert Schothorst en Geertje Pouwels.

Kinderen uit het huwelijk:

1. Sietse Kooistra, geboren te Assen op 25 oktober 1953; huwt te Vries op 10 december 1976 met Jantje Barelds, geboren te Een-West op 9 oktober 1954, dochter van Gerrit Barelds en Willemke van Dijk. Ze krijgen een zoon Immanuel, geboren op 17 april 1977
2. Geertje Kooistra, geboren op 9 mei 1955
3. Lammert Kooistra, geboren te Assen op 9 maart 1957


Geert Kooistra

Geboren te Assen op 1 maart 1926
Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 9 juli 1964 en Wilhelmina Christina Hogenbirk, geboren te Assen op 17 oktober 1899, overleden te Assen op 2 mei 1980.

Huwt met Lena Frederika van Vuuren, geboren omstreeks 1926, overleden te Gorinchem op 4 maart 2009, oud 83 jaar

Kinderen uit het huwelijk:

(o.a.:) Carla; gehuwd met Vos


De Oosterhoutstraat in Assen; het laatste woonadres van Piet en Truus (foto: Google Earth 2009)


Piet Kooistra

Geboren te Assen op 17 juni 1927, overleden te Assen op 10 mei 2003
Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 19 april 1890, overleden te Assen op 9 juli 1964 en Wilhelmina Christina Hogenbirk, geboren te Assen op 17 oktober 1899, overleden te Assen op 2 mei 1980.

Huwt te Groningen op 15 juni 1954 met Geertruida Margaretha Roeders, geboren te Groningen op 25 mei 1931, dochter van Martinus Roeders, geboren te Groningen op 17 februari 1893, overleden te Groningen op 29 december 1981 en Willemina Jantina Stegeman, geboren te Groningen op 29 december 1891, overleden te Groningen op 6 september 1965.

Kinderen uit het huwelijk:

1. Willemina Jantina Kooistra, geboren te ’s-Gravenhage op 4 september 1955;
2. Sietse Kooistra, geboren te Voorburg op 18 oktober 1960;


De achter-achterkleinkinderen van Auke Aukes Kootstra (ca 1815-1894)


De kinderen van Sietse Kooistra (1921-1991)


Sietse Kooistra


Geboren te Assen op 30 januari 1950 Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 15 maart 1921, overleden te Assen op 14 augustus 1991 en Maria Gerrtidina Botter, geboren te Assen op 30 juli 1926, overleden te Assen op 5 juni 1994

Huwt te Amsterdam op 28 oktober 1970 met Wilhelmina Johanna Maria van de Wiel geboren te Amsterdam op 3 augustus 1951, dochter van Theodorus Josef Maria van de Wiel geboren te Amsterdam op 27 juni 1921, overleden 2 oktober 1991 te Amsterdam en Johanna Catharina Maria van den Berghe geboren Noordwijk aan zee op 22 maart 1922, overleden te Deventer op 8 augustus 1994

Kinderen uit het huwelijk:

1. Jasper Kooistra, geboren te Gasselternijveen op 8 juni 1973
2. Menno Kooistra, geboren te Assen op 26 mei 1976


De Speenkruidflat in Assen was van 1973 tot 1980 het woonadres van Mieke, Sietse, Jasper en Menno


De kinderen van Piet Kooistra (1927-2003)


Willemina Jantina Kooistra

Geboren te ’s-Gravenhage op 4 september 1955.
Dochter van Piet Kooistra, geboren te Assen op 17 juni 1927, overleden te Assen op 10 mei 2003 en Geertruida Margaretha Roeders, geboren te Groningen op 25 mei 1931.

Huwt te Groningen op 23 februari 1983 met Hermannus Albertus Zuidinga, geboren te Emmen op 5 oktober 1958, zoon van Johannes Bernardus Zuidinga, geboren te Emmercompascuüm op 27 augustus 1921 en Agatha Johanna Alberta Bergman, geboren te Stadskanaal op 31 januari 1920, overleden te Ter Apel op 31 mei 2002

Kinderen uit het huwelijk:

1. Han Zuidinga, geboren te Groningen op 1 september 1984
2. Eveline Zuidinga, geboren te Groningen op 15 april 1987.


Sietse Kooistra

Geboren te Voorburg op 18 oktober 1960
Zoon van Piet Kooistra, geboren te Assen op 17 juni 1927, overleden te Assen op 10 mei 2003 en Geertruida Margaretha Roeders, geboren te Groningen op 25 mei 1931

Heeft relatie met Minke Heidinga, geboren te Loppersum (?) op 24 december 1972.


De achter-achter-achterkleinkinderen van Auke Aukes Kootstra (ca 1815-1894)


De kinderen van Sietse Kooistra (1950 - )


Menno Kooistra


Geboren te Assen op 26 mei 1976
Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 30 januari 1950 en Wilhelmina, Johanna Maria van de Wiel geboren te Amsterdam op 3 augustus 1951

Woont samen met Aukje Antje Faber, geboren te Sint Annaparochie op 14 maart 1974, dochter van Anne Faber, geboren te Teerns op 6 september 1939 en Anna Hiltje van Duinen geboren te Hempens op 14 maart 1942.

Kinderen:

Dylan Anne Kooistra, geboren te Amsterdam op 28 december 2009


Het Sem Presserhof in Amsterdam is het huidige woonadres van Menno, Aukje en Dylan (foto: Google Earth)


Jasper Kooistra

Geboren te Assen op 8 juni 1973 te Gasselternijveen. Zoon van Sietse Kooistra, geboren te Assen op 30 januari 1950 en Wilhelmina, Johanna Maria van de Wiel geboren te Amsterdam op 3 augustus 1951

Woont samen met Selma Rosalinde Schouman, geboren te Oudega op 1 december 1984, dochter van Henk Schouman geboren te Den Haag op in 11 november 1953 en Wytske Coosje van der Veen, geboren te Leeuwarden op 6 mei 1956

Kinderen:

Merlin Neve Kooistra, geboren te Groningen op 2 juli 2015


De kinderen van Wilhelmina Jantina Kooistra (1955 - )

Han Zuidinga

Zoon van Willemina Jantina Kooistra, geboren te ’s-Gravenhage op 4 september 1955 en Hermannus Albertus Zuidinga, geboren te Emmen op 5 oktober 1958

Woont samen met Ellen van den Berg, geboren te Soest op 26 augustus 1984, dochter van Nicolaas Richardus Leo (Niek) van den Berg, geboren te Soest op 9 september 1948 en Ankie (Ank) Engelberts, geboren te Surabaya op 8 november 1948Ank van den Berg

Kinderen:

Hidde Zuidinga is geboren te Deventer op 28 mei 2015


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl